Mẫu đơn hàng nhập khẩu nguyên liệu thuốc, tiền chất dùng làm thuốc

Mẫu đơn ghi chép hàng nhập khẩu nguyên liệu thuốc, tiền chất dùng làm thuốc

Mẫu đơn ghi chép hàng nhập khẩu nguyên liệu thuốc, tiền chất dùng làm thuốc là mẫu đơn được lập ra để ghi chép về việc nhập khẩu nguyên liệu thuốc, tiền chất dùng làm thuốc. Mẫu nêu rõ nguyên liệu nhập khẩu thuốc... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn ghi chép hàng nhập khẩu nguyên liệu thuốc, tiền chất dùng làm thuốc như sau:

TÊN DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ………………

ĐƠN HÀNG NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU THUỐC GÂY NGHIỆN, HOẶC NGUYÊN LIỆU THUỐC HƯỚNG TÂM THẦN, TIỀN CHẤT DÙNG LÀM THUỐC

Kính gửi: Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế

Tên doanh nghiệp nhập khẩu (bao gồm cả tên viết tắt, tên tiếng Việt, tên tiếng Anh): ……

Địa chỉ (bằng tiếng Việt, tiếng Anh): …………………………............................................

STT

Tên nguyên liệu, hàm lượng, dạng bào chế, quy cách đóng gói

Đơn vị tính

Tiêu chuẩn chất lượng

Số đăng ký (nếu có)

Số lượng

Tên và địa chỉ Công ty sản xuất - Tên nước

Tên và địa chỉ Công ty xuất khẩu - Tên nước

Tên và địa chỉ Công ty cung cấp - Tên nước

Ghi chú

1

2

Cửa khẩu dự định sẽ đưa hàng về (ghi rõ tên sân bay, hải cảng):

Chú ý: Tên và địa chỉ của Công ty sản xuất, Công ty cung cấp phải ghi đầy đủ, chi tiết.

.........., ngày...tháng...năm...

Nơi nhận:
- Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế
- Lưu tại đơn vị

Giám đốc doanh nghiệp nhập khẩu
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu đơn ghi chép hàng nhập khẩu nguyên liệu thuốc, tiền chất dùng làm thuốc

Mẫu đơn ghi chép hàng nhập khẩu nguyên liệu thuốc, tiền chất dùng làm thuốc

Đánh giá bài viết
1 25
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo