Mẫu đơn đề nghị thay đổi thông tin tên miền .VN

Mẫu đơn đề nghị thay đổi thông tin tên miền .VN là gì? Mẫu đơn đề nghị thay đổi thông tin tên miền .VN gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị thay đổi thông tin tên miền .VN là gì?

Mẫu đơn đề nghị thay đổi thông tin tên miền .VN là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc thay đổi thông tin tên miền .VN. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin thay đổi... Mẫu được ban hành theo Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTTTT của Bộ Thông tin truyền thông.

2. Mẫu đơn đề nghị thay đổi thông tin tên miền .VN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN TÊN MIỀN “.VN”
(Dành cho cá nhân; hoặc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp)

Kính gửi: Tên của Nhà đăng ký tên miền “.vn”

Chúng tôi/tôi là chủ thể tên miền.................................... làm đơn đề nghị Nhà đăng ký.............................................................. xem xét và thay đổi thông tin của tên miền. Cụ thể như sau:

Thông tin hiện tại

Thông tin đề nghị được thay đổi

Nội dung thông tin cần thay đổi:

(Tên chủ thể, thông tin liên hệ của chủ thể, máy chủ DNS,...)

........................................

........................................

........................................

...........................................

............................................

............................................

Lý do thay đổi thông tin

........................................................................................

........................................................................................

Chúng tôi/tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin cung cấp và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

............., ngày........ tháng......... năm........
Xác nhận của chủ thể tên miền
(Cá nhân, hoặc người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)

Mẫu đơn đề nghị thay đổi thông tin tên miền .VN

Mẫu đơn đề nghị thay đổi thông tin tên miền .VN

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 49
0 Bình luận
Sắp xếp theo