Mẫu đơn đề nghị nhượng lại nguyên liệu làm thuốc

Mẫu đơn xin nhượng lại nguyên liệu làm thuốc

Mẫu đơn xin nhượng lại nguyên liệu làm thuốc là mẫu đơn được lập ra để xin được nhượng lại nguyên liệu làm thuốc. Mẫu nêu rõ nguyên liệu đề nghị nhượng lại... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin nhượng lại nguyên liệu làm thuốc như sau:

…………(1)……
Số: ……./……..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

(Địa danh), ngày ……. tháng ……. năm ……..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Nhượng lại nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc

Kính gửi: ……………….(2)…………………..

I. Thông tin chung

1. Tên cơ sở: .…………….………………………(1) .…………….…...…………………

2. Địa chỉ:.…………….………………………….. (3) .…………….……...……………....

3. Tên người đại diện pháp luật: ……………….………...……………………………….

4. Điện thoại:.…………….……………………… Fax:..…………….………………….....

II. Nội dung đề nghị

Cơ sở……………...(1)……………. đề nghị được nhượng lại nguyên liệu thừa sau khi sản xuất của cơ sở cho cơ sở……….. (4)…………… Địa chỉ …………(2)…………. để phục vụ cho nhu cầu sản xuất thuốc của cơ sở …….. (4)……………, cụ thể:

STT

Tên nguyên liệu

Đơn vị tính

Số lượng

Ghi chú

III. Tài liệu kèm theo

1. 03 bản đơn hàng nhượng lại nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc.

2. Báo cáo kinh doanh thuốc, báo cáo sử dụng nguyên liệu làm thuốc.

IV. Cam kết của cơ sở

Chúng tôi cam kết rằng mọi thông tin, số liệu đưa ra tại hồ sơ là hoàn toàn trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có gì sai phạm.

Kính đề nghị Bộ Y tế sớm xem xét và cho phép cơ sở ....(1).... nhượng lại nguyên liệu làm thuốc để phục vụ nhu cầu sản xuất của cơ sở.. ..(3)……….

Xin trân trọng cám ơn./.

………….., ngày ……. tháng ……. năm …
CƠ SỞ NHẬN
Người đại diện pháp luật/
Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh
đóng dấu (nếu có))

………….., ngày ……. tháng ……. năm …
CƠ SỞ NHƯỢNG
Người đại diện pháp luật/
Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh
đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Tên cơ sở nhượng.

(2) Cơ quan tiếp nhận

(3) Địa chỉ có thể gửi qua bưu điện.

(4) Tên cơ sở nhận.

Mẫu đơn xin nhượng lại nguyên liệu làm thuốc

Mẫu đơn xin nhượng lại nguyên liệu làm thuốc

Đánh giá bài viết
1 66
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo