Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại nuôi trồng thủy sản do thiên tai

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại nuôi trồng thủy sản do thiên tai

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại nuôi trồng thủy sản do thiên tai là mẫu đơn đề nghị được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị hỗ trợ thiệt hại nuôi trồng thủy sản do thiên tai hoặc dịch bệnh gây ra. Mẫu đơn đề nghị nêu rõ thông tin cá nhân của người làm đơn, vị trí khu nuôi giống thủy sản nuôi trồng, phần trăm thiệt hại.... Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ được ban hành kèm theo Nghị định 02/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại nuôi trồng thủy sản do thiên tai tại đây.

Đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại sản xuất lâm nghiệp do thiên tai

Đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại đối với cây trồng do thiên tai

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ học tập

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại nuôi trồng thủy sản do thiên tai

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại nuôi trồng thủy sản do thiên tai

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại nuôi trồng thủy sản do thiên tai như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Hỗ trợ thiệt hại nuôi trồng thủy sản do thiên tai (hoặc dịch bệnh)

Kính gửi:

- Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã, phường... (đối với thiên tai);

- Ủy ban nhân dân xã, phường ..... (đối với dịch bệnh).

Tôi tên là:...................................................................................................................

Địa chỉ:.......................................................................................................................

Kê khai diện tích nuôi trồng thủy sản và diện tích bị thiệt hại do thiên tai (hoặc dịch bệnh) như sau:

Đợt thiên tai (hoặc dịch bệnh):......................................................................................

Loài thủy sản nuôi:.......................................................................................................

Tổng diện tích mặt nước nuôi thủy sản: .................ha

Vị trí khu vực nuôi:......................................................................................................

Thời điểm thả giống:....................................................................................................

Số lượng giống thả nuôi: ............ con, nguồn gốc:.........................................................

Hồ sơ lưu về giống gồm có:.........................................................................................

Hình thức nuôi:............................................................................................................

Thiệt hại từ 30 - 70% là: ............ha hoặc ............................................. m3 lồng.

Thiệt hại trên 70% là: ............ha hoặc .......................................... m3 lồng.

Đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã (phường).... (hoặc Ủy ban nhân dân xã (phường)....) xem xét, hỗ trợ thiệt hại nêu trên của ....................................................................................

Tôi xin cam kết nội dung theo bảng kê này là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

...............,ngày .... tháng .... năm 20.....
XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN
THÔN/BẢN/KHU DÂN CƯ
(Ký, ghi rõ họ và tên)
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ và tên)
Đánh giá bài viết
1 1.249
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo