Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ học tập

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ học tập

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ học tập là mẫu đơn đề nghị được cá nhân học sinh, sinh viên đang học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin đề nghị về việc được hỗ trợ học tập. Mẫu đơn nêu rõ thông tin cá nhân của người làm đơn và có sự xác nhận của cơ sở đào tạo. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị hỗ trợ học tập tại đây.

Mẫu đơn đăng ký tham gia thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ

Đơn xin hỗ trợ khó khăn đột xuất

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ học tập

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ học tập

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị hỗ trợ học tập như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------***--------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ HỌC TẬP

(Dùng cho học sinh, sinh viên học tại các trường, khoa dự bị đại học, các trường đại học,
cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và cơ sở dạy nghề)

Kính gửi: Phòng lao động - thương binh và xã hội (cấp huyện)

Họ và tên:..........................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:........................................................................................................

Dân tộc:.............................................................................................................................

Ngành học:.............................................Mã số học sinh/sinh viên:.......................................

Họ tên cha/mẹ học sinh, sinh viên:........................................................................................

Nơi cư trú của gia đình:........................................................................................................

Thuộc đối tượng được hưởng chi phí hỗ trợ học tập theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010- 2015.

Tôi làm đơn này đề nghị các cấp quản lý xem xét, giải quyết cấp tiền hỗ trợ học tập theo quy định và chế độ hiện hành.

..........., ngày....tháng....năm.....
Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề

Cơ sở giáo dục/dạy nghề:...................................................................................................

Xác nhận anh/chị:...............................................................................................................

Hiện là học sinh, sinh viên năm thứ ..... Học kỳ: .............. Năm học ....... lớp ............. khoa ......... khóa học .......... thời gian khóa học..........(năm) hệ đào tạo .........................

Các chi tiết nêu trong đơn là phù hợp với hồ sơ mà cơ sở giáo dục/dạy nghề đang quản lý.

Kỷ luật: .................................................(ghi rõ mức độ kỷ luật, nếu có).

Đang hưởng chính sách cùng tính chất tại trường (nếu có), số tiền: ...............đồng/tháng và được hưởng..... tháng/năm.

Đơn vị chúng tôi sẽ ngừng cấp chính sách cho học sinh/sinh viên trên tại trường từ tháng...năm...(1); đề nghị phòng lao động - thương binh và xã hội xem xét, giải quyết tiền hỗ trợ học tập cho anh/chị nói trên theo quy định và chế độ hiện hành.

........., ngày ..... tháng ..... năm ......
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)
Đánh giá bài viết
6 25.017
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo