Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ chi phí huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho tổ chức

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ chi phí huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ chi phí huấn luyện an toàn vệ sinh lao động là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc hỗ trợ chi phí huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. Mẫu đơn nêu rõ thông tin tổ chức đề nghị hỗ trợ... Mẫu được ban hành theo Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị hỗ trợ chi phí huấn luyện an toàn vệ sinh lao động như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HUẤN LUYỆN

Kính gửi: (1) ........................

Tên Tổ chức huấn luyện ...............................................................................

Địa chỉ: ..........................................................................................................

Điện thoại: .....................................................................................................

Người đại diện chức vụ .................................................................................

Số tài khoản nhận hỗ trợ ...............................................................................

Tên chủ tài khoản ..........................................................................................

Ngân hàng .....................................................................................................

Đơn vị chúng tôi đã hoàn tất lớp huấn luyện cho ………………… người làm công việc có nguy cơ mất an toàn, vệ sinh lao động thuộc danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành (có danh sách kèm theo).

Đề nghị …………………….(1)………………….. hỗ trợ chi phí huấn luyện người lao động theo quy định.

Nơi nhận:

…………., ngày……tháng……năm……

Đại diện Tổ chức huấn luyện

(1) Ghi cụ thể tên cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ chi phí huấn luyện;

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ chi phí huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho tổ chức

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ chi phí huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho tổ chức

Đánh giá bài viết
1 275
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo