Mẫu đơn đề nghị dừng trợ giúp xã hội

Mẫu đơn đề nghị dừng trợ giúp xã hội là gì? Mẫu đơn đề nghị dừng trợ giúp xã hội gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị dừng trợ giúp xã hội là gì?

Mẫu đơn đề nghị dừng trợ giúp xã hội là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc dừng trợ giúp xã hội. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, lý do dừng trợ giúp, thông tin người làm đơn...

2. Mẫu đơn đề nghị dừng trợ giúp xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ DỪNG TRỢ GIÚP XÃ HỘI

Kính gửi: Giám đốc cơ sở trợ giúp xã hội....

Họ và tên (tên đối tượng hoặc người giám hộ): …………………….Nam, nữ ...........

Sinh ngày ………….. tháng ………… năm .................................................................,

Số định danh cá nhân hoặc số thẻ căn cước công dân hoặc Giấy CMND số .... Cấp ngày …/…/….. Nơi cấp:

Trú quán tại thôn ……………. Xã (phường, thị trấn) ………..…………… huyện (quận, thị xã, thành phố) ……………………… Tỉnh ...................….........................

Tôi làm đơn này đề nghị Giám đốc cơ sở trợ giúp xã hội ……….. xem xét, giải quyết cho ……………….. (Họ và tên đối tượng), (Đối với trường hợp người giám hộ viết đơn thì phải khai bổ sung các thông tin sau:

Họ và tên đối tượng: ……………………………………………………..Nam, nữ. ............

Sinh ngày …………………………………tháng ……………….. năm ...............................

Số định danh cá nhân hoặc số thẻ căn cước công dân hoặc Giấy CMND số ...............

Cấp ngày …./..../…… Nơi cấp: ..................................................…...............................

Trú quán tại thôn ……………………………..Xã (phường, thị trấn) ..............................

huyện (quận, thị xã, thành phố) ………………………… Tỉnh ..................................... )

dừng sử dụng dịch vụ trợ giúp xã hội tại cơ sở và được hỗ trợ hòa nhập cộng đồng.

Lý do đề nghị dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở: ..............................................................

Trân trọng cảm ơn./

……, ngày ….. tháng .... năm ……..
Đối tượng hoặc người giám hộ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn đề nghị dừng trợ giúp xã hội

Mẫu đơn đề nghị dừng trợ giúp xã hội

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 58
0 Bình luận
Sắp xếp theo