Mẫu đơn đề nghị đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch quốc gia, giải trẻ quốc gia

Mẫu đơn đề nghị về việc đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch quốc gia, giải trẻ quốc gia

Mẫu đơn đề nghị về việc đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch quốc gia, giải trẻ quốc gia là mẫu đơn đề nghị được lập ra để đề nghị về việc đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch quốc gia, giải trẻ quốc gia. Mẫu nêu rõ thông tin nêu rõ người làm đơn. Mẫu được ban hành theo Thông tư 16/2014/TT-BVHTTDL. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị về việc đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch quốc gia, giải trẻ quốc gia như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch quốc gia/giải trẻ quốc gia

môn..............................năm 20..........

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Tên tổ chức/cá nhân đề nghị: ...............................................................

2. Địa chỉ: ..................................................................................................

3. Điện thoại: ................................. Fax: ...................................................

Đề nghị Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch quốc gia/giải trẻ quốc gia môn.... , cụ thể như sau:

- Mục đích tổ chức: ....................................................................................

- Nguồn tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị: ........................................

- Nội dung giải (tên, quy mô, số lượng, nội dung thi đấu): .........................

- Thời gian tổ chức giải: từ ngày..... tháng..... năm... đến ngày... tháng... năm.....

- Địa điểm: ..................................................................................................

4. Cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định về tổ chức giải theo quy định của pháp luật;

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị./.

..............., ngày...tháng...năm...

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ
Ký, đóng dấu, họ tên, chức vụ (nếu là tổ chức); ký, ghi rõ họ tên (nếu là cá nhân)

Mẫu đơn đề nghị về việc đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch quốc gia, giải trẻ quốc gia

Mẫu đơn đề nghị về việc đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch quốc gia, giải trẻ quốc gia

Đánh giá bài viết
1 102
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo