Mẫu đơn đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Mẫu đơn xin cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Mẫu đơn xin cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài là mẫu đơn được lập ra để xin được cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài. Mẫu đơn nêu rõ nội dung đề nghị... Mẫu được ban hành theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

..........., ngày...tháng...năm...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài (hoặc phân hiệu cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài)

Kính gửi: ……………(1)………………

Tên nhà đầu tư: ………………………………………….(2)................................................

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp số: ... do ... cấp ngày ... tháng ... năm ....

Xin phép thành lập cơ sở giáo dục (hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học) có vốn đầu tư nước ngoài với các nội dung chính như sau:

1. Tên cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục:

Tên bằng tiếng Việt: ..........................................................................................................

Tên bằng tiếng nước ngoài: ..............................................................................................

Tên viết tắt (nếu có): .........................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................................................

3. Tổng vốn đầu tư: ……………………………(3)............................................................

4. Diện tích đất sử dụng: ………………………. Diện tích xây dựng................................

Cơ sở vật chất (xây dựng hoặc thuê): ...............................................................................

5. Phạm vi hoạt động: ………………………………(4).....................................................

6. Dự kiến quy mô và đối tượng tuyển sinh trong 05 năm đầu hoạt động: ........................

7. Văn bằng, chứng chỉ dự kiến cấp: .................................................................................

8. Thời hạn hoạt động: .......................................................................................................

Chúng tôi xin cam kết chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Kính đề nghị: ……………….(1)…………….. xem xét, quyết định./.

Đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Cấp có thẩm quyền cho phép thành lập cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục;

(2) Ghi bằng chữ in hoa;

(3) Ghi rõ phần vốn góp và vốn vay;

(4) Ghi rõ phạm vi hoạt động tương ứng với loại hình cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài xin phép thành lập.

Mẫu đơn xin cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Mẫu đơn xin cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Đánh giá bài viết
1 29
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo