Mẫu đơn đề nghị chấp thuận bán lẻ thuốc

Mẫu đơn xin chấp thuận bán lẻ thuốc

Mẫu đơn xin chấp thuận bán lẻ thuốc là mẫu đơn được lập ra để xin được chấp thuận bán lẻ thuốc. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin cơ sở bán... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin chấp thuận bán lẻ thuốc như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Chấp thuận bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, phạm vi bán lẻ thuốc

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh/thành phố .…………….……………………

Tên cơ sở: .…………….……………………….……………………………………….

Người chịu trách nhiệm chuyên môn ……………. năm sinh ………………………..

Số CCHN Dược: …………………. Ngày cấp:………… Nơi cấp: ……………………

Có giá trị đến (nếu có): ………………………….………....……………………………

Địa điểm kinh doanh:.…………………… Điện thoại ………………………………….

Đã được cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt (1): □ Chưa được cấp: □

1. Giấy chứng nhận thực hành tốt số:…………………………. Ngày cấp: …………….

2. Giấy chứng nhận thực hành tốt số:……………. Ngày cấp: ………………………….

Cơ sở chúng tôi đề nghị Sở Y tế chấp thuận cho cơ sở được bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

Tại địa điểm kinh doanh: .…………….……………………….…………….………………………..

Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ các văn bản pháp luật, các quy chế chuyên môn dược có liên quan, chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Bộ Y tế và Sở Y tế.

Tài liệu đính kèm: Danh mục thuốc cụ thể đề nghị bán lẻ tại cơ sở.

............., ngày...tháng...năm...

Người đại diện pháp luật/ Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Liệt kê Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược còn hiệu lực nếu có.

Mẫu đơn xin chấp thuận bán lẻ thuốc

Mẫu đơn xin chấp thuận bán lẻ thuốc

Đánh giá bài viết
1 108
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo