Mẫu đơn đề nghị cấp thẻ thư viện

Mẫu đơn xin cấp thẻ thư viện

Mẫu đơn đề nghị cấp thẻ thư viện là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi tới trung tâm thông tin thư viện của trường để đề nghị về việc được cấp thẻ thư viện. Mẫu đơn xin nêu rõ thông tin người làm đơn, đơn vị đào tạo, thời hạn sử dụng thẻ... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin cấp thẻ thư viện tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị cấp thẻ thư viện như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ THƯ VIỆN

Kính gửi: Trung tâm Thông tin - Thư viện trường

Họ và tên: ........................................................................................................

Ngày sinh: .......................................................................................................

CMND/ Hộ chiếu: ...........................................................................................

Mã số người học: ...........................................................................................

Đơn vị đào tạo (lớp, khoa, trường): ...............................................................

Điện thoại: .....................................................................................................

Email: ............................................................................................................

Đối tượng người học (học sinh, sinh viên chính quy/tại chức/liên kết, HVCH, NCS): ............

Thời hạn sử dụng thẻ: đến ngày …… tháng……năm ……

Đề nghị Trung tâm Thông tin – Thư viện, ĐHQGHN cấp thẻ Thư viện để được đọc và mượn sách. Tôi cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nội quy Thư viện.

.........., ngày...tháng...năm...

Xác nhận của đơn vị đào tạo
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin cấp thẻ thư viện

Mẫu đơn xin cấp thẻ thư viện

Đánh giá bài viết
1 518
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo