Mẫu đơn đề nghị cấp phép kinh doanh karaoke

Mẫu đơn đề nghị cấp phép kinh doanh karaoke

Mẫu đơn đề nghị cấp phép kinh doanh karaoke là mẫu đơn đề nghị của các tổ chức, cá nhân gửi tới cơ quan có thẩm quyền đề nghị về việc cấp giấy phép kinh doanh karaoke cho cá nhân, tổ chức đó. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người đề nghị cấp giấy phép kinh doanh, nội dung đề nghị và cam kết của người đề nghị. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke tại đây.

Mẫu đăng ký danh sách huấn luyện phòng cháy chữa cháy

Biên bản kiểm tra về phòng cháy chữa cháy

Đơn đề nghị cấp đổi giấy phép hoạt động karaoke

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke

Mẫu đơn đề nghị cấp phép kinh doanh karaoke

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------

…….., ngày….. tháng…..năm…..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH KARAOKE

Kính gửi: Sở văn hoá-thông tin (hoặc cơ quan cấp huyện được phân cấp)

1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép (viết bằng chữ in hoa)

………………………………………………………………...............................................

- Địa chỉ:………………………………………………………………..................................

- Điện thoại:……………………………………………………………….............................

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:......……ngày cấp:….....nơi cấp:…….........

2. Nội dung đề nghị cấp giấy phép:

- Địa chỉ kinh doanh:……………………………………………………………....................

- Những hộ liền kề theo quy định gồm:…...…………………………………….................

..........................................………………………………………………………..............

…………………………..................................…………………………………................

- Tên nhà hàng karake (nếu có)……..……………………………………………................

- Số lượng phòng karaoke……………......………………………………………................

- Diện tích các phòng…………………….………………………………………..................

3. Cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định 103/2009/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan khi hoạt động kinh doanh.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ xin giấy phép kinh doanh.

Tài liệu kèm theo:

- Bản sao có giá trị pháp lý đăng ký kinh doanh;

- Văn bản đồng ý của các hộ liền kề;

- ...................................

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp
giấy phép kinh doanh

(Ký tên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu)

Đánh giá bài viết
1 3.178
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo