Mẫu đơn đề nghị cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Mẫu đơn đề nghị cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Mẫu đơn đề nghị cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế là mẫu đơn đề nghị được công ty du lịch lữ hành lập ra và gửi tới tổng cục du lịch để đề nghị về việc được cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Mẫu nêu rõ thông tin của doanh nghiệp. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị tại đây.

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép tham quan du lịch dành cho công ty du lịch, lữ hành

Thủ tục xin visa du lịch nước ngoài

Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

Mẫu đơn đề nghị cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Mẫu đơn đề nghị cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Nội dung cơ bản của Mẫu đơn đề nghị cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế như sau:

TÊN DOANH NGHIỆP................Số: ………../......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------------

.........., ngày......... tháng......... năm..........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP, ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Kính gửi: Tổng cục Du lịch (trong trường hợp đề nghị cấp, đổi hoặc cấp lại giấy phép)
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố... (trong trường hợp đề nghị cấp giấy phép)

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):....................................................................

Tên giao dịch:..............................................................................................................

Tên viết tắt:.................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính :................................................................................................

Điện thoại:...........................……- Fax:........................................................................

Website:..................................... - Email:....................................................................

3. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:……………………....................

Giới tính:............................…................

Chức danh:.................................................................................................................

Sinh ngày:......./…..../…....Dân tộc:......... Quốc tịch:..........................................…........

Giấy chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:..................................………...........

Ngày cấp: …../….../…..Nơi cấp: .......................................................……………..........

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.................................................................................

Chỗ ở hiện tại:...........................................................................................................

4. Tên, địa chỉ chi nhánh:............................................................................................

5. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện ...............................................................................

6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số..........ngày cấp..../...../....nơi cấp................

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế số ........do......cấp ngày...........tháng.........năm............(trong trường hợp đổi, cấp lại Giấy phép)

7. Tài khoản tiền đồng số......................tại ngân hàng.

Tài khoản tiền ngoại tệ số...................tại ngân hàng.

Tài khoản ký quỹ số...........................tại ngân hàng

8. Lý do đề nghị đổi, cấp lại giấy phép:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị Tổng cục Du lịch cấp, đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp.

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Đánh giá bài viết
1 759
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo