Mẫu đơn đề nghị cấp lại mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

Mẫu đơn đề nghị về việc cấp lại mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

Mẫu đơn đề nghị cấp lại mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc cấp lại mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan. Mẫu được ban hành theo Thông tư 22/2019/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn đề nghị cấp lại mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
CÔNG TY....
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…………, ngày ……… tháng ……… năm ………

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI MÃ SỐ NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Tên doanh nghiệp:

Mã số thuế:

Địa chỉ:

- Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;

- Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;

- Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;

- Căn cứ hợp đồng lao động số ……… ngày ……/……/…… giữa doanh nghiệp ……………………… với ông (bà)

Đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan xem xét cấp lại mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan cho ông (bà):

1/ Họ và tên: ……………………………… Sinh ngày:

Số định danh cá nhân/ Số CMND/ Số CCCD: ……………………………………………… cấp ngày………tại

Lý do:

2/ Họ và tên: ……………………………… Sinh ngày:

Số định danh cá nhân/ Số CMND/ Số CCCD: ……………………………………………… cấp ngày………tại

Lý do:

(Đối với trường đề nghị cấp lại mã số do thẻ nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan bị mất thì có thêm nội dung xác nhận sự việc)

Hồ sơ gửi kèm gồm:

…. (CHỨC DANH CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu đơn đề nghị cấp lại mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

Mẫu đơn đề nghị cấp lại mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 11
0 Bình luận
Sắp xếp theo