Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh là mẫu được doanh nghiệp lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mẫu đơn được ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT, Nghị định 09/2018/NĐ-CP.

1. Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………..

… …, ngày… … tháng… … năm … …

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/ Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……………….

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ............................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: .........................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ......................................................

Đề nghị được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

Thông tin về chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (chỉ kê khai trong trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh):

- Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh: .................

- Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh: ..............

Lý do đề nghị cấp lại: ..........................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP/ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH
(Ký, ghi họ tên)1

______________________

1 Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.

Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này.

2. Giấy đề nghị cấp lại đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP.

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

, ngàythángnăm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố………………………………

I. Thông tin về doanh nghiệp:

1. Tên doanh nghiệp:.......................................................................................................

Mã số doanh nghiệp: .......................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................................................

Điện thoại: ………………. Fax: …………………. Email: ………….. Website:.....….

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: ...........................................................

2. Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa số... do... cấp lần đầu ngày... tháng... năm...; cấp đăng ký thay đổi lần1…ngày... tháng...năm...

II. Đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa số... như sau:

Lý do cấp lại: ...................................................................................................................

III. Doanh nghiệp cam kết:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Đơn và Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy phép kinh doanh.

3. Hoàn trả Giấy phép kinh doanh đã được cấp trước đó theo đúng quy định tại khoản 5 Điều 19 Nghị định này./.

Các tài liệu gửi kèm:
1. …;
2. …;
3. ….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

1 Ghi đăng ký thay đổi lần gần nhất.

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh

3. Thủ tục xin cấp lại đăng ký kinh doanh

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, doanh nghiệp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và phải trả lệ phí theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.

Để được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều 58 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định doanh nghiệp chỉ cần gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận Giấy đề nghị xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo yêu cầu doanh nghiệp hoàn chỉnh và nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định trong vòng 30 ngày.

Sau khi doanh nghiệp nộp hồ sơ hợp lệ thì Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Hiện nay, lệ phí cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 50.000 đồng/lần (Thông tư 47/2019/TT-BTC)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5.842
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.