Mẫu đơn đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu là mẫu đơn đề nghị được cá nhân, tổ chức lập ra để đề nghị về việc cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu. Mẫu đơn nêu rõ thông tin cá nhân, tổ chức làm đơn, mô tả về biện pháp xử lý phế liệu... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu tại đây.

Mẫu số 85-DS: Giấy xác nhận đã nhận đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

Mẫu giấy xác nhận thực tập

Mẫu giấy xác nhận đang đi học

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu như sau:

<CƠ QUAN CHỦ QUAN>
<TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU>

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________

Số: ..................

................., ngày...tháng....năm.....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường (Tỉnh/thành phố) ..........

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy:....................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:................................................................................................

Tên và địa chỉ các đơn vị trực thuộc: (kho, bãi tập kết phế liệu nhập khẩu và /hoặc cơ sở sản xuất trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất).

1) Mô tả chức năng hoạt động kinh doanh (loại sản phẩm /hàng hoá sản xuất, kinh doanh,...)

2) Các quy định về bảo vệ môi trường đã được thực hiện đối với cơ sở sản xuất hoặc kho, bãi chứa phế liệu:

- Mô tả kho, bãi dành riêng cho việc tập kết phế liệu nhập khẩu, trong đó nêu rõ các điều kiện bảo đảm không để thất thoát phế liệu và không gây phát tán các tạp chất đi kèm ra môi trường xung quanh (ví dụ: có hệ thông phân tách dầu mỡ hoặc các tạp chất khác khỏi nước mua tràn qua bãi phế liệu);

- Mô tả giải pháp, hệ thống xử lý (hoặc phương án thuê đơn vị có đủ điều kiện kỹ thuật để xử lý) các tạp chất đi kèm phế liệu.

- Mô tả thiết bị, công nghệ tái chế, tái sử dụng phế liệu và hệ thống xử lý các chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh (đối với các cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu làm nguyên liệu).

- Mô tả phế liệu nhập khẩu: chủng loại phế liệu nhập khẩu, khối lượng phế liệu dự kiến sử dụng hoặc tiêu thụ /tháng, tình hình sử dụng, tiêu thụ phế liệu nhập khẩu của kỳ trước.

Tôi xin cam đoan rằng những thông tin cung cấp ở trên là đúng sự thật. Đề nghị quý Sở kiểm tra và cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu.

Nơi nhận:
- Như trên

GIÁM ĐỐC/CHỦ CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)

Đánh giá bài viết
1 684
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo