Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm

Mẫu đơn đề nghị về việc cấp giấy phép tổ chức triển lãm

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm là mẫu đơn đề nghị được lập ra để đề nghị về việc cấp giấy phép tổ chức triển lãm. Mẫu được ban hành theo Nghị định 23/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn đề nghị về việc cấp giấy phép tổ chức triển lãm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

... , ngày... tháng.... năm ...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC TRIỂN LÃM

Kính gửi:(1)………………………………….

1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép tổ chức triển lãm (2) (viết chữ in hoa): …………………………………………………………………………….

- Địa chỉ: .....................................................................................................................

- Điện thoại: ................................................................................................................

- Quyết định thành lập/Giấy chứng minh tư cách pháp lý (đối với tổ chức):

Số……………………. ngày ký……………………….. người ký................................

- Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân (đối với cá nhân Việt Nam):

Số……………………. ngày cấp……………………… nơi cấp....................................

- Hộ chiếu (đối với cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài):

Số…………………………ngày cấp…………………... nơi cấp...................................

2. Nội dung đề nghị cấp Giấy phép triển lãm

- Tên triển lãm: ............................................................................................................

- Mục đích của triển lãm(3): ...........................................................................................

- Quy mô triển lãm: ......................................................................................................

- Thời gian triển lãm: từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm ...

- Địa điểm triển lãm (ghi rõ tên địa điểm, địa chỉ): ......................................................

- Số lượng tác phẩm, tài liệu, hiện vật: ……………….. (có Danh sách kèm theo)

- Số lượng tác giả: ................................................................. (có Danh sách kèm theo)

3. Cam kết:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép triển lãm;

- Tuân thủ quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; chịu trách nhiệm pháp lý đối với các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động triển lãm;

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số.../2019/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2019 của Chính phủ về hoạt động triển lãm và các quy định khác có liên quan khi tổ chức triển lãm./.

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP(2)
Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức)
Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân)

_________________

(1) Tên cơ quan cấp phép.

(2) Tên tổ chức, cá nhân là đại diện trong trường hợp triển lãm do nhiều tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện.

(3) Yêu cầu ghi rõ: “không vì mục đích thương mại”.

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục văn hóa du lịch thể thao trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 38
0 Bình luận
Sắp xếp theo