Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình, sân khấu nhập khẩu

Mẫu đơn đề nghị về việc cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi hình sân khấu nhập khẩu

Mẫu đơn đề nghị về việc cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi hình sân khấu nhập khẩu là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi hình sân khấu. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, thông tin chương trình... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị về việc cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi hình sân khấu nhập khẩu như sau:

TÊN THƯƠNG NHÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------

............., ngày...tháng...năm...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm,

ghi hình ca múa nhạc, sân khấu nhập khẩu

Kính gửi:

- Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố…

1. Tên thương nhân (ghi rõ tên đầy đủ và tên viết tắt): ..................................

- Điện thoại: ................................................. Fax: ..........................................

- Email: ...........................................................................................................

2. Địa chỉ:.........................................................................................................

3. Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân (Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh...) số

4. Hồ sơ kèm theo (liệt kê các tài liệu kèm theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 8 Thông tư này)

5. Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản lý mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và căn cứ quy định của pháp luật về quản lý, lưu hành bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;

Đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và phê duyệt nội dung chương trình bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu đề nghị cấp phép nhập khẩu dưới đây:

- Tên chương trình: ...........................................................................................

- Thời lượng chương trình (số phút): ................................................................

- Người chịu trách nhiệm chương trình: ............................................................

6. Chúng tôi xin cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

- Chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên đối với tổ chức)

(Ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân)

Mẫu đơn đề nghị về việc cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi hình sân khấu nhập khẩu

Mẫu đơn đề nghị về việc cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi hình sân khấu nhập khẩu

Đánh giá bài viết
1 34
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo