Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép, điều chỉnh, cấp lại giấy phép sản xuất hóa chất

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép, điều chỉnh, cấp lại giấy phép sản xuất hóa chất là gì? Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép, điều chỉnh, cấp lại giấy phép sản xuất hóa chất là gì?

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép, điều chỉnh, cấp lại giấy phép sản xuất hóa chất là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc cấp giấy phép, điều chỉnh, cấp lại giấy phép sản xuất hóa chất. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin điều chỉnh, lý do cấp lại...

2. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép, điều chỉnh, cấp lại giấy phép sản xuất hóa chất

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …../…..

......, ngày... tháng.... năm......

Kính gửi: Bộ Công Thương (Cục Hóa chất)

Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số: …………

Nơi đặt trụ sở chính: …………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………... Fax:…………………. Email:……………………..

Đề nghị Bộ Công Thương cấp Giấy phép, (Điều chỉnh Giấy phép, cấp lại Giấy phép) sản xuất hoá chất Bảng 1, 2, 31 hoặc hóa chất DOC, DOC-PSF theo các nội dung sau:

1. Mục đích sản xuất: …………………………………………………………………..

2. Địa điểm đặt Cơ sở sản xuất: ………………...Điện thoại: ……………… Fax: …...

3. Sản phẩm chính. Yêu cầu liệt kê từng sản phẩm theo các nội dung dưới đây:

- Tên gọi theo IUPAC: ………………………………………………………………....

- Tên thương mại hay tên gọi thông thường: ………………………………………

- Số CAS: ………………………………………………………………………………

- Công thức hoá học: …………………………………………………………………...

- Hàm lượng hoặc nồng độ:……………………………………………………………..

- Công suất: …………………………………………………………………………….

4. Sản phẩm phụ (nếu có). Yêu cầu liệt kê từng sản phẩm phụ theo các nội dung dưới đây:

- Tên gọi theo IUPAC: ………………………………………………………………...

- Tên thương mại hay tên gọi thông thường: ………………………………………

- Số CAS: ………………………………………………………………………………

- Công thức hoá học: …………………………………………………………………..

- Hàm lượng hoặc nồng độ: …………………………………………………………...

- Công suất: ……………………………………………………………………………

5. Loại cơ sở: ………………………………………………………………………….

6. Các giải pháp xử lý bảo vệ môi trường, vệ sinh lao động và an toàn hoá chất: ……

Lý do đề nghị cấp phép: ……………………………………………………………...2

Doanh nghiệp chúng tôi xin cam kết:

- Thực hiện sản xuất hóa chất Bảng 1, 2, 31 hoặc hóa chất DOC, DOC- PSF: theo đúng mục đích và nội dung nêu trong văn bản đề nghị này;

- Tuân thủ các quy định về sản xuất hoá chất Bảng 1, 2, 31 hoặc hóa chất DOC, DOC-PSF theo quy định tại Nghị định số 38/2014/NĐ-CP , văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2014/NĐ-CP và pháp luật Việt Nam.

Liệt kê hồ sơ gửi kèm:…………………………………………………………………

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: . . .

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

1 Ghi rõ loại hóa chất đề nghị cấp phép, cấp lại hoặc điều chỉnh Giấy phép.

2 Chỉ áp dụng đối với trường hợp cấp lại hoặc điều chỉnh Giấy phép.

Trường hợp cấp lại không phải điền các nội dung từ điểm 1 đến điểm 6 của Phụ lục này. Trường hợp điều chỉnh Giấy phép phải điền đủ nội dung điều chỉnh từ điểm 1 đến điểm 6 của Phụ lục này.

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép, điều chỉnh, cấp lại giấy phép sản xuất hóa chất

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép, điều chỉnh, cấp lại giấy phép sản xuất hóa chất

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 63
0 Bình luận
Sắp xếp theo