Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

Mẫu đơn đề nghị về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

Mẫu đơn đề nghị về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao là mẫu đơn đề nghị được lập ra để đề nghị về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao. Mẫu nêu rõ thông tin của người đề nghị... Mẫu được ban hành theo Thông tư 16/2014/TT-BVHTTDL. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp/doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao...........................(tên môn thể thao)

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.../Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh, thành phố... (đối với trường hợp Sở được ủy quyền)

1. Tên tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận (viết bằng chữ in hoa): ............

Tên giao dịch (nếu có):....................................................................................

Tên viết tắt (nếu có): .......................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................

Điện thoại :......................... Fax: .....................................................................

Website: ..............................Email: .................................................................

3. Họ tên người đại diện theo pháp luật: .........................................................

Giới tính: ............................….Chức danh: .....................................................

Sinh ngày: ......./…..../…....Dân tộc: ......... Quốc tịch: ......................................

Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: ..............................................

Ngày cấp: …../….../…..Nơi cấp: ......................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....................................................................

Chỗ ở hiện tại: ..................................................................................................

4. Tên, địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện (nếu có): ....................................

5. Địa chỉ nơi kinh doanh hoạt động thể thao đề nghị cấp phép: ......................

6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ......do: .................cấp ngày.... tháng..... năm......, đăng ký thay đổi lần thứ...... ngày..... tháng.... năm......

7. Căn cứ vào các quy định hiện hành, đề nghị cấp giấy giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho doanh nghiệp........để kinh doanh hoạt động thể thao ......................................(tên hoạt động thể thao/môn thể thao).

8. Cam kết:

- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh hoạt động thể thao;

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao./.

.............., ngày...tháng...năm...

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Mẫu đơn đề nghị về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

Mẫu đơn đề nghị về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

Đánh giá bài viết
1 107
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo