Mẫu đơn đề nghị cấp C/O

Đơn xin cấp C/O mới nhất

C/O (tên viết tắt của Certificate of Origin) là giấy chứng nhận xuất xứ nguồn gốc hàng hóa. Đây là một chứng từ quan trọng trong xuất nhập khẩu. Một trong số mẫu đơn cần thiết trong bộ thủ tục xin cấp C/O đó là Đơn đề nghị cấp C/O, mời bạn tham khảo mẫu sau đây.

Nội dung của Mẫu đơn đề nghị cấp C/O

Mã số đơn vị C/O:............................

Số C/O:........................

1. Mã số thuế:.......................

Số C/O cà phê:................

Số C/O hàng dệt:...........

2. Kính gửi:……………………………..

3. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O

FORM

4. Hình thức cấp (đánh dấu √ vào ô thích hợp)

Cấp lần thứ nhất Có trả lại C/O gốc

Cấp lần thứ hai

Lý do:......……………………………………………….

…………………………………………………………… .

5. Bộ hồ sơ gồm có:

- Đơn đề nghị cấp C/O

- Mẫu C/O

- Tờ khai hải quan xuất khẩu

- Tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu

- Giấy phép xuất khẩu

- Hợp đồng mua bán

- Hóa đơn mua bán nguyên liệu trong nước

- Vận đơn đường biển

- Vận đơn đường không

- Các chứng từ khác………………………….. …………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

6. Người xuất khẩu (tên tiếng Việt):…………………………………

- Tên tiếng Anh: ………………………………………………

- Địa chỉ: ………………………………………………………

- Điện thoại: …………………………. Fax: ………………

7. Người nhập khẩu/ Người mua (tên tiếng Việt):

- Tên tiếng Anh: ………………………………………

- Địa chỉ: …………………………………………………

- Điện thoại: ……………………. Fax: ………………

8. Tên hàng (tiếng Việt và tiếng Anh)

9. Mã HS (10 số)

10. Số CAT

11. Số lượng

12. Trị giá

13. Số Invoice:

Ngày: ……/…../…..

14. Nước nhập khẩu:

…………………….

15. Số vận đơn:……………….

………………………………..

Ngày: ……./……../…………..

16. Những khai báo khác:

…………………………………

…………………………………

17. Ghi chú của Tổ chức cấp C/O:

- Ngày cấp:……./……./……

- Số……………..Lệ phí………

- Người kiểm tra: …………

- Người nhập dữ liệu: ……

- Người ký: …………

- Người trả: …………

- Đề nghị đóng:.....

18. Đơn vị chúng tôi xin cam đoan lô hàng nói trên được khai báo chính xác, đúng sự thực và phù hợp với các quy định về xuất xứ hàng hóa hiện hành. Chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về lời khai.

Làm tại………………ngày……..tháng……năm……….

(Ký tên, ghi rõ chức vụ và đóng dấu)

§ Correction

§ Issued

§ Duplicate

§ Dấu khác

Đơn đề nghị cấp C/O

Đơn đề nghị cấp C/O

Đánh giá bài viết
1 1.528
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.