Mẫu đơn đăng ký thang bảng lương 2022

Hoatieu.vn xin giới thiệu Mẫu đăng ký thang lương, bảng lương của doanh nghiệp hay mẫu công văn đăng ký thang bảng lương với Phòng lao động thương binh xã hội Quận, Huyện để có cơ sở cho việc thoả thuận tiền lương trong ký kết hợp đồng lao động và tham gia các chính sách, thực hiện tốt quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động. Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 153/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Đây là mẫu đơn rất hữu ích đối với tất cả các bạn kế toán, mời các bạn tham khảo.

Hướng dẫn đăng ký thang bảng lương chi tiết, giúp doanh nghiệp thuận lợi hoàn thành các điều kiện để có thể sử dụng lao động và hoạt động kinh doanh. Theo quy định, các đơn vị doanh nghiệp phải đăng ký thang bảng lương làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương, trả lương cho người lao động.

1. Thang bảng lương là gì?

Thang bảng lương (thang lương, bảng lương) là hệ thống các nhóm lương, ngạch lương và các bậc lương được thiết kế làm cơ sở trả lương cho người lao động. Tùy theo năng lực, mức độ phức tạp của công việc mà doanh nghiệp sẽ trả lương cho người lao động dựa trên thang bảng lương đã xây dựng.

Quy định về xây dựng thang bảng lương và định mức lao động như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 93, Bộ luật lao động 2019 thì các đơn vị doanh nghiệp phải xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động. Thang bảng lương này sẽ được sử dụng làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.

Mặt khác, mức lao động phải là mức trung bình bảo đảm số đông người lao động thực hiện được mà không phải kéo dài thời giờ làm việc bình thường và phải được áp dụng thử trước khi ban hành chính thức. Nguyên tắc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương được thực hiện căn cứ theo quy định tại Điều 7, Nghị định 49/2013/NĐ-CP.

Lưu ý: Thang lương, bảng lương và mức lao động phải được công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện. Khi xây dựng thang bảng lương phải tham khảo ý kiến của của tổ chức đại diện người lao động.

2. Mẫu đơn đăng ký thang bảng lương 2022

..................1.................CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
-----o0o------

Số: ......................2.........................
V/v: Xin áp dụng mức lương tối thiểu và
tự xây dựng bảng lương năm .....

..............., ngày ...... tháng ...... năm ......

Kính gửi: Phòng Lao động Thương binh & Xã hội quận .....................

................................3.......................................... thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ................................. do ....................4...................... cấp ngày ........ tháng ............. năm .........

Địa chỉ: ...............................................................................................................................

Mã số thuế: ........................................................................................................................

Điện thoại liên hệ: ..............................................................................................................

Thực hiện theo  Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Căn cứ Quy định danh mục các địa bàn áp dụng mức lương tối thiếu vùng từ ngày 01 tháng 07 năm 2022 (ban hành kèm theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ).

Căn cứ quy định danh mục các địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng.

Căn cứ các văn bản liên quan.

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp, ......................5................ xin đăng ký mức lương tối thiểu vùng với Phòng Lao Động - Thương Binh và Xã hội quận ........................ là ...................................... đ kể từ ngày ....... và Công ty tự xây dựng thang bảng lương áp dụng cho toàn thể CBCNV trong Công ty.

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý cơ quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:.......................6............................
  • Như kính gửi
  • Lưu VT
(Giám đốc ký và đóng dấu)

Chú thích:

1 , 3, 5 : Tên công ty đăng ký

2: Số công văn

4: Nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

3. Trình tự thực hiện đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương của doanh nghiệp

Theo Điều 93 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 quy định:

1. Người sử dụng lao động phải xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.

2. Mức lao động phải là mức trung bình bảo đảm số đông người lao động thực hiện được mà không phải kéo dài thời giờ làm việc bình thường và phải được áp dụng thử trước khi ban hành chính thức.

3. Người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động.

Thang lương, bảng lương và mức lao động phải được công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện.

Như vậy từ ngày 1/1/2021 không cần phải nộp thang bảng lương cho Phòng LĐTBXH nữa (áp dụng cho tất cả doanh nghiệp và không bị giới hạn dưới 10 lao động như trước). Doanh nghiệp chỉ cần xây dựng thang bảng lương sau đó công bố công khai tại nơi làm việc, rồi lưu tại Doanh nghiệp và giải trình khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

Nếu là doanh nghiệp có tổ chức đại diện người lao động thì phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động.

Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết liên quan khác tại mục Thuế - Kế toán - Kiểm toán thuộc chuyên mục Biểu mẫu.

Đánh giá bài viết
5 31.717
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo