Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu các chất HCFC

Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu các chất HCFC là gì? Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn đăng ký nhập khẩu các chất HCFC là gì?

Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu các chất HCFC là mẫu đơn được lập ra để đăng ký về việc nhập khẩu các chất HCFC. Mẫu nêu rõ nội dung đăng ký nhập khẩu, thông tin chất nhập khẩu...

2. Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu các chất HCFC

TÊN THƯƠNG NHÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………
V/v đăng ký nhập khẩu các chất HCFC (Phụ lục I)

……, ngày tháng năm 20…

Kính gửi: Bộ Công Thương

Tên thương nhân ……………………………………………………….………………

Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………...…………….

Điện thoại: …………………… Fax …………….. E-mail ……………………………

Căn cứ Thông tư số 51/2018/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, (tên thương nhân).... đăng ký nhập khẩu các chất HCFC như sau:

Tên chất: ………………………………………………………………………………..

Khối lượng nhập khẩu dự kiến (kg) ………………………………………...………..

Khối lượng đăng ký (kg) ………………………………………….……………....……

Hợp đồng nhập khẩu số ……… ngày ………. tháng …….. năm …..………………

Nước xuất khẩu: ………………………………………………….…………………….

(Tên thương nhân).... cam đoan những nội dung kê khai trên đây là đúng sự thật và cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân
(Ghi rõ họ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu các chất HCFC

Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu các chất HCFC

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 13
0 Bình luận
Sắp xếp theo