Mẫu đơn đăng ký dự thi nâng ngạch viên chức

Mẫu đơn đăng ký dự thi nâng ngạch viên chức

Mẫu đơn đăng ký dự thi nâng ngạch viên chức được ban hành kèm theo Quyết định 401/QĐ-BHXH năm 2016 về Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch viên chức từ nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 17/3/2016 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Mẫu đăng ký kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu

Hướng dẫn đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân năm 2016

Đơn đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Mẫu đơn đăng ký dự thi nâng ngạch

Mẫu số 1
(Kèm theo Kế hoạch Tổ chức thi nâng ngạch viên chức từ nhân viên,
cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên năm 2016)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI NÂNG NGẠCH VIÊN CHỨC

Từ ngạch ..................lên ngạch..............................

Kính gửi:- Hội đồng thi nâng ngạch viên chức BHXH Việt Nam;
- Đơn vị, BHXH tỉnh, thành phố nơi người dự thi đang làm việc.

Tên tôi là:...................................................................... Nam/Nữ.......................................

Ngày, tháng, năm sinh:.......................................................................................................

Đơn vị công tác:..................................................................................................................

Chức vụ:.............................................................................................................................

Ngạch viên chức:......................., mã số:....................., thời gian xếp ngạch:....................

Bậc .........................., hệ số lương:............................. ngày hưởng:..................................

Sau khi nghiên cứu Điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch viên chức quy định tại Kế hoạch Tổ chức thi nâng ngạch viên chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên năm 2016 ban hành kèm theo Quyết định số ......./QĐ-BHXH ngày....tháng....năm 2016 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tôi thấy bản thân có đủ Điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi nâng ngạch viên chức từ ngạch .........(mã số.........) lên ngạch chuyên viên.

Tôi làm đơn này mong được cơ quan và Hội đồng thi nâng ngạch viên chức BHXH Việt Nam xem xét cho phép tôi tham gia kỳ thi nâng ngạch viên chức. Tôi xin cam đoan thực hiện nghiêm túc quy chế thi do Hội đồng thi quy định.

Trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ gửi kèm theo gồm có:
1..............................
2..............................
3..............................
4..............................
5..............................

.......ngày ......tháng......năm......

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch viên chức, bao gồm:

a) Đơn đăng ký dự thi nâng ngạch viên chức (Mẫu số 1);

b) Bản sơ yếu lý lịch của viên chức (Mẫu số 2c-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức) có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức (Mẫu số 2);

c) Bản sao (sao y bản chính) Quyết định tuyển dụng chính thức vào Ngành; Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức của cơ quan có thẩm quyền và Quyết định nâng bậc lương gần nhất của viên chức;

d) Bản nhận xét, đánh giá của Thủ trưởng đơn vị đối với viên chức, trong đó nêu cụ thể kết quả đánh giá, phân loại viên chức hàng năm của 03 năm gần nhất (Mẫu số 3);

đ) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn của ngạch chuyên viên được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

e) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời gian 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch viên chức;

Hồ sơ đăng ký thi nâng ngạch của mỗi viên chức được bỏ vào một bì đựng riêng có kích thước 250 x 340 x 5 mm.

Đánh giá bài viết
1 5.016
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.