Mẫu đơn đăng ký dạy thêm trong nhà trường

Mẫu đơn xin dạy thêm

Mẫu đơn xin dạy thêm là mẫu đơn được cá nhân giáo viên lập ra và gửi tới cơ quan cấp trên để xin được đăng ký dạy thêm tại trường. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, thời gian và địa điểm đăng ký dạy thêm, môn học đăng ký dạy... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin dạy thêm tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin dạy thêm như sau:

PHÒNG GD- ĐT ...................

TÊN CƠ SỞ TỔ CHỨC DẠY THÊM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ DẠY THÊM TRONG NHÀ TRƯỜNG

(Dành cho giáo viên)

Kính gửi: Cơ sở dạy thêm trường ..................

Tôi tên: ............................................... Ngày sinh: ...........................................

Chức vụ: ...........................................................................................................

Chuyên ngành đào tạo: ....................................................................................

Sau khi nghiên cứu Quyết định số ........................... ngày...tháng...năm... của Ủy ban nhân dân tỉnh ................. ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh ..................

Tôi làm đơn đăng ký dạy thêm tại cơ sở dạy thêm Trường .............................

Môn dạy thêm: ..................................................................................................

Dạy thêm lớp: ...................................................................................................

Hình thức dạy thêm (Luyện thi ĐH-CĐ, ôn thi tốt nghiệp,...):

Tôi cam kết sẽ thực hiện dạy thêm đúng theo quy định của Ngành và của cơ sở tổ chức dạy thêm.

............., ngày...tháng...năm...

Người đăng ký dạy thêm

Xác nhận của Thủ trưởng

(Nhận xét về phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn)

Mẫu đơn xin dạy thêm

Mẫu đơn xin dạy thêm

Đánh giá bài viết
2 5.642
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo