Mẫu đề nghị phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam

Mẫu đơn đề nghị phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam

Mẫu đơn đề nghị phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam. Mẫu đơn nêu rõ thông tin bị can, thời hạn tạm giam... Mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA của Bộ Công an. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam như sau:

..........................................

...........................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .......................

............, ngày ...... tháng ....... năm....

ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN

LỆNH BẮT BỊ CAN ĐỂ TẠM GIAM

Kính gửi: ....................................................................

Cơ quan ............. ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: ............. ngày..... tháng ........ năm ....... đối với vụ án hình sự: ....

xảy ra tại: ...........................................................................................................

và Quyết định khởi tố bị can số: ...................... ngày......... tháng .......... năm ........................ đối với bị can:

Họ tên: ..................................................................................... Giới tính: .........

Tên gọi khác: ....................................................................................................

Sinh ngày ............ tháng ............ năm .................... tại: ..................................

Quốc tịch: .........................; Dân tộc: ...........................; Tôn giáo: ..................

Nơi cư trú: ........................................................................................................

về tội ................................................................................................................

quy định tại khoản ............... Điều ..................... Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra xác định: ...............................................................................

Xét cần thiết cho việc điều tra;

Căn cứ các điều 36, 109, 113, 119 và 173 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan ……. ra Lệnh bắt bị can để tạm giam số: ................................... ngày............. tháng .............năm....

đối với bị can: ..................................................................................................

Sinh ngày ............ tháng ............ năm .................... tại: .................................

để tạm giam trong thời hạn: ...............tháng, kể từ ngày bắt được bị can.

Sau khi bị bắt, bị can được tạm giam tại: .......................................................

Đề nghị Viện kiểm sát ......................... phê chuẩn Lệnh bắt bị can để tạm giam trên.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Hồ sơ 2 bản.

.............................................

Mẫu đơn đề nghị phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam

Mẫu đơn đề nghị phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam

Đánh giá bài viết
1 171
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo