Mẫu Đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân

Mẫu số: 01/HTBT(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------

............, ngày..........tháng ........năm ......

ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ/PHÍ

Kính gửi: Cục thuế/Chi cục thuế ..................................................................

I. Cá nhân/tổ chức đề nghị hoàn thuế/phí:

1. Tên cá nhân/tổ chức đề nghị hoàn thuế/phí:...................................................

2. Mã số thuế: ...................................................................................................................

3. Quốc tịch: .....................................................................................................................

4. Địa chỉ:..........................................................................................................................

5. Điện thoại: ........................... Fax:........................... Email: .........................................

6. Số tài khoản:............................ tại Ngân hàng (Kho bạc):............................................

7. Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính.........................................

II. Nội dung đề nghị hoàn thuế/phí:

1. Loại thuế/phí đề nghị hoàn: ..........................................................................................

2. Số tiền thuế/phí phải nộp: .............................................................................................

3. Số tiền thuế/phí đã nộp (hoặc đã được khấu trừ) ............................................................

4. Số tiền thuế/phí đề nghị hoàn: ......................................................................................

5. Thời gian phát sinh số thuế/phí đề nghị hoàn: .................................................................

6. Lý do đề nghị hoàn thuế/phí: ........................................................................................

(Ghi rõ thuộc trường hợp được hoàn thuế nào và căn cứ pháp lý).

7. Cách thức hoàn thuế/phí:

7.1. Bù trừ sang loại thuế/phí khác: □ Số tiền:......................................................

7.2. Hoàn thuế/phí bằng:

Tiền mặt □ hoặc chuyển khoản □ Số tiền:.....................................................

Vào tài khoản số: ........................................................................................................

Chủ tài khoản: ................................... tại: ..................................................................

III. Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao)

1. ...........

2. ..........

...

TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ/ PHÍ

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

Ghi chú:

Mục II.7 – cách thức hoàn thuế/phí: Người đề nghị hoàn thuế/phí có thể lựa chọn một hoặc cả hai cách thức: (1) bù trừ sang loại thuế/phí khác, (2) hoàn thuế/phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng cách đánh dấu (x) vào ô thích hợp và ghi rõ số tiền đề nghị hoàn theo từng cách thức.

Đánh giá bài viết
1 5.892