Mẫu đề án tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

Mẫu đề án tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế là gì? Mẫu đề án tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Định nghĩa mẫu đề án tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế là gì?

Mẫu đề án tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế là mẫu đơn được lập ra để ghi chép về đề án tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế. Mẫu nêu rõ nội dung đề án... Mẫu được ban hành theo Quyết định 06/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ.

2. Mẫu đề án tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:…………

Địa điểm, ngày …. tháng …. năm

ĐỀ ÁN
Tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế về ...

Kính gửi: …………………………………

I. LÝ DO, MỤC ĐÍCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO

1. Bối cảnh, lý do tổ chức

2. Mục đích, dự kiến kết quả

3. Danh nghĩa tổ chức

II. THÔNG TIN CỤ THỂ VỀ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO

1. Thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị, hội thảo

2. Địa điểm tham quan, khảo sát (nếu có)

3. Hình thức và công nghệ tổ chức (nếu là hội nghị, hội thảo trực tuyến)

4. Thành phần tham gia tổ chức: cơ quan phía Việt Nam, cơ quan phía nước ngoài, cơ quan, tổ chức, cá nhân tài trợ (nếu có)

5. Dự kiến thành phần và số lượng tham dự: số lượng và cơ cấu thành phần đại biểu, bao gồm cả đại biểu Việt Nam và đại biểu có quốc tịch nước ngoài

6. Thông tin về báo cáo viên/diễn giả người nước ngoài: về lý lịch trích ngang và trình độ chuyên môn

III. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG BÊN LỀ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO (NÊU RÕ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG)

V. KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN HỘI NGHỊ, HỘI THẢO

VI. NGUỒN KINH PHÍ TỔ CHỨC

Nơi nhận:
- Như trên;
- …………..
- Lưu:……….

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/TỔ CHỨC
(Chữ ký, đóng dấu)
Họ và tên

Mẫu đề án tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

Mẫu đề án tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 392