Mẫu danh sách ứng viên tham gia hội đồng giáo sư

Mẫu danh sách ứng viên tham gia hội đồng giáo sư là gì? Mẫu danh sách gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu danh sách ứng viên tham gia hội đồng giáo sư là gì?

Mẫu danh sách ứng viên tham gia hội đồng giáo sư là mẫu bản danh sách được lập ra để lên danh sách về việc ứng viên tham gia hội đồng giáo sư. Mẫu nêu rõ thông tin của các ứng viên, năm bổ nhiệm... Mẫu được ban hàn theo Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo.

2. Mẫu danh sách ứng viên tham gia hội đồng giáo sư

...............(1) ...............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

DANH SÁCH
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ

TT

Họ và tên

Năm sinh

Năm bổ nhiệm Phó giáo sư (PGS)/ Giáo sư (GS)

Đơn vị công tác

Ghi chú

PGS

GS

Ngành

1

Nguyễn Văn A

2

Nguyễn Văn B

...

(Danh sách này gồm ...(2)... ứng viên)

.......(3) ......., ngày ..... tháng ..... năm .....
Thay mặt Hội đồng giáo sư ngành
(ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú

(1) Hội đồng Giáo sư ngành

(2) Tổng số ứng viên trong danh sách

(3) Địa danh.

Mẫu danh sách ứng viên tham gia hội đồng giáo sư

Mẫu danh sách ứng viên tham gia hội đồng giáo sư

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 6
0 Bình luận
Sắp xếp theo