Mẫu danh sách hội hoạt động trong lĩnh vực

Mẫu danh sách hội hoạt động trong lĩnh vực là gì? Mẫu danh sách hội hoạt động trong lĩnh vực gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu danh sách hội hoạt động trong lĩnh vực là gì?

Mẫu danh sách hội hoạt động trong lĩnh vực là mẫu bản danh sách được lập ra để ghi chép về danh sách hội hoạt động trong lĩnh vực. Mẫu nêu rõ thông tin của hội... Mẫu được ban hành theo Quyết định 458/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ.

2. Mẫu danh sách hội hoạt động trong lĩnh vực

BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

DANH SÁCH HỘI HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC ………………………………………………………….1

(Ban hành kèm theo Quyết định số 458/QĐ-BNV ngày 24 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

STT

TÊN HỘI

ĐỊA CHỈ, ĐIỆN THOẠI

TÊN CHỦ TỊCH HỘI

BỘ QUẢN LÝ NGÀNH, LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

SỐ, KÝ HIỆU, NGÀY, THÁNG, NĂM BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH

1

2

3


NGƯỜI LẬP
BẢNG THỐNG KÊ
(Chữ ký)
Họ và tên

……….., ngày … tháng … năm 20..
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ
(Chữ ký, đóng dấu)
Họ và tên

1 Theo lĩnh vực hoạt động chính của hội đã được phân loại gồm: 1) Giao thông, xây dựng; 2) Giáo dục & Đào tạo; 3) Xã hội, Từ thiện và Nhân đạo; 4) Ngoại giao, hữu nghị; 5) Nội chính, Tư pháp; 6) Nông nghiệp, lâm nghiệp; 7) Tài chính, Ngân hàng; 8) Tài nguyên, Môi trường; 9) Thông tin & Truyền thông; 10) Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 11) Y tế; 12) Kế hoạch và Đầu tư; 13) Khoa học và Công nghệ; 14) Công nghiệp & Thương mại; 15) Lĩnh vực khác.

Mẫu danh sách hội hoạt động trong lĩnh vực

Mẫu danh sách hội hoạt động trong lĩnh vực

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 30
0 Bình luận
Sắp xếp theo