Mẫu danh sách điều chỉnh tăng giảm đối tượng mua thẻ BHYT dân tộc thiểu số

Mẫu danh sách ghi chép điều chỉnh tăng giảm đối tượng mua thẻ BHYT dân tộc thiểu số

Mẫu danh sách ghi chép điều chỉnh tăng giảm đối tượng mua thẻ BHYT dân tộc thiểu số là mẫu bản danh sách được lập ra để ghi chép về việc điều chỉnh tăng giảm đối tượng mua thẻ BHYT dân tộc thiểu số. Mẫu nêu rõ nội dung điều chỉnh tăng giảm... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu danh sách ghi chép điều chỉnh tăng giảm đối tượng mua thẻ BHYT dân tộc thiểu số như sau:

DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH TĂNG (GIẢM) ĐỐI TƯỢNG MUA THẺ BHYT DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 20…

Xã, phường, thị trấn: …………………………..

STT

Họ và tên

Tháng năm sinh

Dân tộc

Nơi cư trú

Nơi đăng ký KCB

Lý do tăng (giảm)

Nam

Nữ

Tổng số: ………………………………………………….. đối tượng đề nghị tăng (giảm).

.........., ngày...tháng...năm...

Người lập danh sách
(ký, ghi rõ họ tên)

Xét duyệt của UBND xã, phường, thị trấn
(ký, đóng dấu)

Mẫu danh sách ghi chép điều chỉnh tăng giảm đối tượng mua thẻ BHYT dân tộc thiểu số

Mẫu danh sách ghi chép điều chỉnh tăng giảm đối tượng mua thẻ BHYT dân tộc thiểu số

Đánh giá bài viết
1 19
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo