Mẫu danh mục tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đề nghị xử lý

Mẫu danh mục về tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đề nghị xử lý

Mẫu danh mục tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đề nghị xử lý là mẫu danh mục được lập ra để lên danh mục về tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đề nghị xử lý. Mẫu được ban hành theo Nghị định 33/2019/NĐ-CP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Danh mục về tài sản kết cấu hạ tầng giao thông

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI/ỦY BAN NHÂN DÂN...
TÊN CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ TÀI SẢN

DANH MỤC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ

Hình thức xử lý: Thanh lý/ Điều chuyển/...

STT

Danh mục tài sản

Đơn vị tính

Số lượng

Năm xây dựng

Năm sử dụng

Diện tích (m2)

Nguyên giá (nghìn đồng)

Giá trị còn lại (nghìn đồng)

Tình trạng tài sản

Hình thức xử lý (thanh lý/ điều chuyển)

Ghi chú

Diện tích đất

Sàn sử dụng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

TỔNG CỘNG

I

Tuyến đường bộ A

1

Đường và các công trình phụ trợ gắn liền với đường

2

Cầu đường bộ và các công trình phụ trợ gắn liền với cầu đường bộ

...

II

Tuyến đường bộ B

Ghi chú:

- Diện tích đất kê khai tại cột số 7 (không áp dụng đối với tài sản là đường) là diện tích trong quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc văn bản của cấp có thẩm quyền hoặc diện tích đất thực tế quản lý, sử dụng.

- Diện tích sàn sử dụng nhà kê khai tại cột số 8 được áp dụng đối với tài sản là nhà gắn liền với đất.

- Nguyên giá, giá trị còn lại tại cột 9, cột 10 xác định theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số ……/2019/NĐ-CP ngày tháng năm 2019 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

- Tình trạng tài sản tại cột 11 ghi: đang sử dụng, hỏng không sử dụng.


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

……, ngày..... tháng..... năm ……
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ TÀI SẢN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu danh mục tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đề nghị xử lý

Mẫu danh mục tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đề nghị xử lý

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giao thông vận tải trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 29
0 Bình luận
Sắp xếp theo