Mẫu đăng ký thi đua

Mẫu đăng ký thi đua

Đơn đăng ký thi đua là biểu mẫu đơn được lập ra để các tập thể, cá nhân thuộc lĩnh vực y tế đăng ký danh hiệu thi đua trong năm. Mẫu đăng ký thi đua được ban hành theo Thông tư 38/2018/TT-BYT.

MẪU SỐ 01

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…(1)…, ngày tháng năm ……

ĐĂNG KÝ THI ĐUA

Kính gửi: ………………….

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số……./2018/TT-BYT ngày ..../.../2018 của Bộ Y tế hướng dẫn công tác Thi đua, khen thưởng trong ngành y tế;

Đơn vị ………….đăng ký phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua trong năm như sau:

I. Đối với tập thể

STT

Đơn vị

Danh hiệu thi đua

1

2

3

II. Đối với cá nhân

STT

Cá nhân

Đơn vị

Danh hiệu thi đua

1

2

3

Nơi nhận:
- Như trên:
- Lưu…….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên)

Đánh giá bài viết
1 1.730
0 Bình luận
Sắp xếp theo