Mẫu đăng ký sử dụng hóa đơn xác thực

Mẫu đăng ký sử dụng hóa đơn xác thực là gì? Mẫu đăng ký sử dụng hóa đơn xác thực gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đăng ký sử dụng hóa đơn xác thực là gì?

Mẫu đăng ký sử dụng hóa đơn xác thực là mẫu đơn được lập ra để đăng ký về việc sử dụng hóa đơn xác thực. Mẫu nêu rõ nội dung đăng ký, thông tin hóa đơn...

2. Mẫu đăng ký sử dụng hóa đơn xác thực

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐĂNG KÝ
Sử dụng hóa đơn xác thực

Kính gửi: Cơ quan thuế ………………………..

Tên doanh nghiệp:......................................................................................................

Mã số thuế:.................................................................................................................

Địa chỉ:........................................................................................................................

Điện thoại liên hệ:.......................................................................................................

Email (để nhận thông báo của cơ quan thuế)............................................................

Qua nghiên cứu doanh nghiệp nhận thấy đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được sử dụng hóa đơn xác thực, doanh nghiệp chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được sử dụng hóa đơn xác thực.

Chúng tôi xin đăng ký danh sách chứng thư số như sau:

STT

Tên tổ chức chứng thực chữ ký số

Số serial chứng thư số

Thời hạn sử dụng Chứng thư số

Từ ngày

Đến ngày

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, đầy đủ, chính xác và trung thực đối với nội dung trên hóa đơn theo đúng quy định của nhà nước khi sử dụng hóa đơn xác thực./.

..., ngày ... tháng ... năm 201...
TÊN DOANH NGHIỆP hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký điện tử)

Mẫu đăng ký sử dụng hóa đơn xác thực

Mẫu đăng ký sử dụng hóa đơn xác thực

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 34
0 Bình luận
Sắp xếp theo