Mẫu D09a-TS: Danh sách cấp sổ BHXH

Mẫu danh sách cấp sổ BHXH

Mẫu D09a-TS: Danh sách cấp sổ BHXH là mẫu danh sách được lập ra để ghi chép lại danh sách cấp sổ bảo hiểm xã hội. Mẫu danh sách nêu rõ thông tin người được cấp sổ bảo hiểm, mã số bảo hiểm xã hội, địa chỉ nhận hồ sơ... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu danh sách cấp sổ bảo hiểm xã hội tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu D09a-TS: Danh sách cấp sổ BHXH như sau:

BHXH TỈNH………..
BHXH HUYỆN

Mẫu D09a-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)

DANH SÁCH CẤP SỔ BHXH

Tên đơn vị: ………………………………. Mã đơn vị: ...................................

Địa chỉ: ........................................................................................................

STT

Họ và tên

Mã số BHXH

Ngày tháng năm sinh

Địa chỉ nhận hồ sơ

Ghi chú

A

B

C

1

2

3

I

Tăng mới

……..

II

Cấp lại

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc BHXH

HƯỚNG DẪN LẶP

Danh sách cấp sổ BHXH (Mẫu D09a-TS)

a) Mục đích: để đối chiếu, kiểm kê số người đủ điều kiện được cấp mới, cấp lại sổ BHXH.

b) Trách nhiệm lập: cơ quan BHXH nơi phát hành sổ BHXH lập.

c) Phương pháp lập:

- Cột A: ghi số thứ tự xếp riêng từng phần.

- Cột B: ghi họ và tên người tham gia.

- Cột C: ghi số định danh.

- Cột 1: ghi ngày tháng năm sinh.

- Cột 2: ghi đầy đủ địa chỉ nơi đang sinh sống để cơ quan BHXH gửi trả sổ BHXH, thẻ BHYT hoặc kết quả giải quyết thủ tục hành chính khác: số nhà, đường phố, thôn xóm; xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh, thành phố.

- Cột 3: ghi chú thông tin cần lưu ý.

* Chỉ tiêu theo hàng ngang:

- Tăng mới: ghi thứ tự người tham gia tăng mới được cấp sổ BHXH

- Cấp lại: ghi thứ tự người tham gia được cấp lại sổ BHXH.

Mẫu D09a-TS: Danh sách cấp sổ BHXH

Mẫu D09a-TS: Danh sách cấp sổ BHXH

Đánh giá bài viết
1 1.023
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo