Mẫu D08a-TS: Danh sách người tham gia đến hạn phải đóng BHXH tự nguyện, BHYT

Mẫu danh sách người tham gia đến hạn phải đóng BHXH tự nguyện, BHYT

Mẫu D08a-TS: Danh sách người tham gia đến hạn phải đóng BHXH tự nguyện, BHYT là mẫu danh sách được lập ra để ghi chép lại danh sách người tham gia đến hạn phải đóng BHXH tự nguyện, BHYT. Mẫu danh sách nêu rõ thông tin người đóng bảo hiểm, thời hạn đóng bảo hiểm... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu danh sách tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu D08a-TS: Danh sách người tham gia đến hạn phải đóng BHXH tự nguyện, BHYT như sau:

BHXH tỉnh, TP…………
BHXH huyện, TP……………………

Mẫu D08a-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)

DANH SÁCH NGƯỜI THAM GIA ĐẾN HẠN PHẢI ĐÓNG BHXH TỰ NGUYỆN, BHYT

Số:……….. tháng …….năm……….

STT

Họ và tên

Mã số BHXH

Ngày tháng năm sinh

Địa chỉ

Tháng đến hạn phải đóng

Ghi chú

A

B

C

D

1

2

3

I

BHXH tự nguyện

II

BHYT

Cộng

................, ngày...tháng...năm...

Người lập biểu

Trưởng phòng (Tổ) thu

Giám đốc BHXH

HƯỚNG DẪN LẬP

Danh sách người tham gia đến hạn phải đóng BHXH tự nguyện, BHYT (Mẫu D08a-TS)

a) Mục đích: để tổng hợp thông tin người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT đến hạn phải đóng tiếp BHXH tự nguyện, BHYT.

b) Trách nhiệm lập: cơ quan BHXH.

c) Thời gian lập: hằng tháng khi có phát sinh.

d) Căn cứ lập: Mẫu D03a-TS, D05a-TS và cơ sở dữ liệu về thời gian tham gia BHXH tự nguyện, BHYT của người tham gia đã nhập vào phần mềm quản lý.

e) Phương pháp lập:

- Cột A: ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn theo từng mục BHXH tự nguyện, BHYT.

- Cột B: ghi họ, tên người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT vào mục tương ứng BHXH tự nguyện, BHYT.

- Cột C: ghi số định danh của người tham gia.

- Cột D: ghi ngày tháng năm sinh của người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT.

- Cột 1: ghi địa chỉ của người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT.

- Cột 2: ghi ngày tháng cuối phải đóng của BHXH tự nguyện, BHYT theo phương thức đã đăng ký.

- Cột 3: Ghi chú.

Mẫu D08a-TS: Danh sách người tham gia đến hạn phải đóng BHXH tự nguyện, BHYT

Mẫu D08a-TS: Danh sách người tham gia đến hạn phải đóng BHXH tự nguyện, BHYT

Đánh giá bài viết
1 233
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo