Mẫu D04h-TS: Biên bản làm việc về đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ - BNN cho người lao động

Mẫu D04h-TS: Biên bản làm việc về đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ - BNN cho người lao động là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Mẫu ban hành theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản tại đây.

1. Mẫu D04h-TS: Biên bản làm việc về đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ - BNN

Mẫu D04h-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

BIÊN BẢN
Làm việc về việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Việc làm, Luật An toàn, Vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông báo số .../BHXH-PT ngày ..…/……./…… và Thông báo số ...../BHXH-PT ngày .../.../…… của Bảo hiểm xã hội …………………… về việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Hôm nay, ngày ..…/……./…… , tại trụ sở ………………………………., tiến hành làm việc về việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho người lao động cụ thể như sau:

I. Thành phần

1. Đại diện Bảo hiểm xã hội ……………………………….:

- Ông (bà)…………………………………….…., chức vụ: .................................

- Ông (bà)…………………………………….…., chức vụ: .................................

2. Đại diện đơn vị ……………………………………………:

- Ông (bà)…………………………………….…., chức vụ: .................................

- Ông (bà)…………………………………….…., chức vụ: .................................

II. Nội dung

1. Tình hình đơn vị

1.1. Tổng số lao động của đơn vị: ……………………………. người. Trong đó:

a) Số lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hoặc đang đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ở đơn vị khác: ……………. người.

b) Số lao động đang đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại đơn vị: ………………. người.

c) .....................................................................................................................

1.2. Tiền lương:

a) Tổng thu nhập kê khai với cơ quan thuế: ...................................................

b) Tiền lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác ghi trong hợp đồng lao động:

2. Ý kiến của Cơ quan Bảo hiểm xã hội:

2.1. Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Yêu cầu đơn vị thực hiện đăng ký đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại Bảo hiểm xã hội …………. trước ngày..…/……./……

2.2. Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp

2.3. .................................................................................................................

Sau ngày ..…/……./…… đơn vị không thực hiện đăng ký đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho người lao động, Bảo hiểm xã hội .……………………. sẽ thực hiện thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

3. Ý kiến của đơn vị

3.1 .................................................................................................................

3.2 .................................................................................................................

4. Các ý kiến khác

.......................................................................................................................

Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau được thông qua các bên đều nhất trí, Bảo hiểm xã hội .……………………. giữ 01 bản, đơn vị .……………………. giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ………………………

ĐẠI DIỆN BHXH……………………..

Mẫu D04h-TS: Biên bản làm việc về đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ - BNN cho người lao động

Mẫu D04h-TS: Biên bản làm việc về đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ - BNN cho người lao động

2. Hướng dẫn lập mẫu D04h-TS ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

Khi lập mẫu D04h-TS người lập nên chú ý chi tiết vào các tiêu chí 1, 2 và 3 dưới đây để điền chính xác nhất.

Tiêu chí 1: Đại diện Công ty

Hướng dẫn lập mẫu D04h-TS ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

Tiêu chí 2: Tình hình đơn vị

Người lập kê khai tổng số lao động của đơn vị tại thời điểm thực tế. Trong đó bao gồm:

a) Số lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hoặc đang đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN, BHTN ở đơn vị khác: …………… người.

b) Số lao động đang đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN, BHTN tại đơn vị: ……….. người.

c)………… (Tình hình khác có liên quan (nếu cần thiết) vd: số lao động có HĐLĐ dưới 3 tháng, HĐLĐ thử việc,…)

Đơn vị có thể liệt kê theo bảng sau nếu danh sách nhiều như sau:

STT

Họ và tên

Số sổ BHXH (nếu có)

Mã số BHXH (nếu có)

Thời gian

Loại Hợp đồng

Số Quyết định, HĐLĐ (phụ lục HĐLĐ)

Từ tháng

Đến tháng

Tiền lương: Người lập kê khai bao gồm:

a) Tổng thu nhập kê khai với cơ quan thuế: Kê khai quyết toán thuế theo năm tài chính liền kề trước thời gian phát sinh hồ sơ truy thu (ghi rõ nếu chưa thực hiện quyết toán thuế).

b) Tiền lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác ghi trong hợp đồng lao động của: Kê khai danh sách người lao động phát sinh truy thu dưới 6 tháng.

Người lập cũng có thể lập theo bảng nếu danh sách nhiều.

Mẫu D04h-TS

Tiêu chí 3: Ý kiến đơn vị

Hướng dẫn lập mẫu D04h-TS

Đề nghị được truy đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN, BHTN cho người lao động thuộc đối tượng bắt buộc tham gia BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN, BHTN nhưng chưa đăng ký tham gia/ hoặc ......… tại danh sách bên trên theo quy định.

3. Thủ tục xác minh thời gian truy thu theo biên bản kiểm tra D04h-TS

Cơ quan BHXH quản lý đơn vị thành lập Đoàn xác minh hồ sơ quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN tại đơn vị để xác minh căn cứ và điều kiện truy thu cho NLĐ tại đơn vị. Sau buổi kiểm tra, căn cứ hồ sơ đối chiếu của đơn vị, cơ quan BHXH thực hiện lập D04h-TS hoặc kết luận cho phép đơn vị truy thu thời gian đóng cho NLĐ và khắc phục các sai sót nếu có theo đúng quy định.

Trường hợp phát hiện đơn vị có dấu hiệu hoặc cố tình vi phạm như trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; đóng không đúng tiền lương của người lao động, thu tiền của người lao động nhưng không đóng, đóng không kịp thời, đóng không đủ số tiền phải đóng; khai man, giả mạo hồ sơ thì đề xuất thanh tra.

1. Thành phần tham dự:

- Cơ quan BHXH trực tiếp quản lý đơn vị: 1 Lãnh đạo cơ quan BHXH - 1 Chuyên viên - Cán bộ chuyên quản của đơn vị.

- Đơn vị: Chủ sử dụng lao động hoặc người được uỷ quyền hợp pháp - cán bộ nhân sự - cán bộ chyên trách về kế toán, tiền lương, BHXH.

2. Thời gian kiểm tra xác minh:

Căn cứ vào hồ sơ đề nghị truy thu thời gian đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN, cán bộ BHXH chuyên quản của đơn vị sẽ làm việc và thông báo về kế hoạch kiểm tra xác minh hồ sơ.

3. Thời hiệu xác minh:

Xác minh hồ sơ trong thời gian làm căn cứ truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN của NLĐ tại đơn vị.

4. Hồ sơ yêu cầu chuẩn bị:

- Hồ sơ cá nhân của NLĐ: Sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khoẻ, hồ sơ xin việc, hồ sơ cá nhân khác...

- Hợp đồng lao động, Quyết định tuyển dụng...

- Bảng chấm công, bảng thanh toán tiền lương

- Quyết toán thuế TNCN (nếu NLĐ có thời gian đóng qua năm tài chính)

- Hệ thống thang lương, bảng lương và đăng ký sử dụng lao động với Phòng LĐTBXH áp dụng trong thời hiệu xác minh

- Sổ quản lý nhân sự của đơn vị trong thời hiệu xác minh

- Báo cáo tài chính các năm trong thời hiệu xác minh

- Hồ sơ xác minh cho thời gian không thuộc đối tượng đóng BHXH của NLĐ: Hợp đồng thử việc, Hợp đồng làm việc dưới 1 tháng, Hợp đồng dịch vụ...

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 2.918
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo