Mẫu D04c-TS: Danh sách đơn vị tham gia BHXH đã giải thể, phá sản

Mẫu danh sách đơn vị tham gia BHXH đã giải thể, phá sản

Mẫu D04c-TS: Danh sách đơn vị tham gia BHXH đã giải thể, phá sản là mẫu danh sách được lập ra để ghi chép về danh sách các đơn vị tham gia BHXH đã giải thể, phá sản. Mẫu danh sách nêu rõ thông tin của đơn vị doanh nghiệp, mã số bảo hiểm... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu danh sách đơn vị tham gia BHXH đã giải thể, phá sản tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu D04c-TS: Danh sách đơn vị tham gia BHXH đã giải thể, phá sản như sau:

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, TP……..

Mẫu D04c-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)

Danh sách đơn vị đang tham gia BHXH đã giải thể, phá sản, bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngừng hoạt động, tạm ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh

STT

Tên đơn vị

Mã s BHXH

Địa ch

Số văn bản của cơ quan có thẩm quyền

Tng số lao động

Tổng số tiền nợ

Tng số tháng n

Ghi chú

Số văn bản

Hiệu lc

Cơ quan ban hành

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I

Giải thể, phá sản, bị thu hồi GCNĐKKD và ngừng hoạt động

1

2

…………

II

Tạm ngừng hoạt động

1

2

…………

III

Bỏ địa chỉ kinh doanh

1

…………

............, ngày...tháng...năm...

Người lập biểu
(ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc BHXH
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

HƯỚNG DẪN LẬP

Báo cáo tình hình các đơn vị đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN đã giải thể, phá sản, bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngừng hoạt động, tạm ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh (Mẫu D04c-TS)

a) Mục đích: tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình các đơn vị đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN đã giải thể, phá sản, bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngừng hoạt động, tạm ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh.

b) Trách nhiệm lập: Trung tâm CNTT/ Phòng CNTT

c) Thời gian lập: khi có phát sinh.

d) Căn cứ lập:

- Dữ liệu của cơ quan thuế;

- Dữ liệu của cơ quan BHXH đang quản lý;

- Kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan liên quan và cơ quan BHXH;

- Các nguồn khác.

đ) Phương pháp lập:

* Chỉ tiêu hàng ngang

- Mục I: ghi danh sách các đơn vị đã giải thể, phá sản, bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngừng hoạt động.

- Mục II: ghi danh sách các đơn vị đang tạm ngừng hoạt động.

- Mục III: ghi danh danh sách các đơn vị có chủ bỏ trốn, bỏ địa chỉ kinh doanh.

* Chỉ tiêu hàng dọc

- Cột A: ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn theo từng mục.

- Cột B: ghi tên đơn vị.

- Cột 1: Ghi mã số đơn vị do cơ quan BHXH cấp.

- Cột 2: ghi địa chỉ đơn vị đang đóng trụ sở.

- Cột 3: ghi số văn bản do cơ quan có thẩm quyền ra văn bản tình trạng hoạt động của đơn vị (nếu có).

- Cột 4: ghi ngày có hiệu lực của văn bản do cơ quan có thẩm quyền ra văn bản tình trạng hoạt động của đơn vị (nếu có).

- Cột 5: ghi tên cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản về tình trạng hoạt động của đơn vị

- Cột 6: ghi số người lao động đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN trên địa bàn do cơ quan BHXH đang quản lý.

- Cột 7: ghi tổng số tiền nợ của đơn vị đến tháng hiện tại.

- Cột 8: ghi tổng số tháng nợ của đơn vị đến thời điểm hiện tại.

- Cột 9: ghi chú

Mẫu D04c-TS: Danh sách đơn vị tham gia BHXH đã giải thể, phá sản

Mẫu D04c-TS: Danh sách đơn vị tham gia BHXH đã giải thể, phá sản

Đánh giá bài viết
1 240
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo