Mẫu Công văn giải thể doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp làm ăn thua lỗ thì việc công ty bị phá sản, giải thể là điều không thể tránh khỏi. Làm thế nào để hoàn tất thủ tục giải thể doanh nghiệp? Mẫu công văn giải thể doanh nghiệp được thông báo đến chi cục thuế - nơi quản lý trực tiếp đơn vị để thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của doanh nghiệp. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu công văn giải thể doanh nghiệp tại đây.

1. Mẫu công văn giải thể công ty, doanh nghiệp số 1

Mẫu Công văn giải thể doanh nghiệp

CÔNG TY …….

———–

Số: /CV/20……

V/v: Giải thể doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–*****———

......., ngày …… tháng …… năm 20…..

Kính gửi: Chi cục thuế …………………………………………………

Công ty ………………………….được thành lập theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số …………………, do Sở Kế hoạch và Đầu tư ………….cấp ngày…….., tháng……, năm……………………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………

Trụ sở chính: ……………………………………………………………………………….

Ngành nghề kinh doanh: ……………………………………………………………………

Vì lý do hoạt động kinh doanh không đạt hiệu quả ……………………………………….

………………………………………………………………………………

Căn cứ vào Điều 202 của Luật Doanh Nghiệp năm 2014 về thủ tục GTDN, Công ty …………………. quyết định GTDN (Quyết định được gửi kèm theo công văn), đồng thời xin xác nhận về việc không nợ thuế, đóng cửa Mã số thuế và Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của doanh nghiệp được thu hồi.

Vậy chúng tôi kính báo và đề nghị Quý cơ quan giúp đỡ để công ty tiến hành thủ tục giải thể theo đúng theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận

– Cục thuế tp .......

– Chi cục thuế ……….

– Sở kế hoạch và đầu tư ………..

– Lưu VP

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Giám đốc

2. Mẫu công văn giải thể công ty, doanh nghiệp số 2

CÔNG TY ……..
-----------

Số: /CV/20….
V/v: Giải thể doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------

Hà Nội, ngày.....tháng......năm 20.....

Kính gửi: Chi cục thuế ………………………………………………………………...

Công ty …...….............………..được thành lập theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số......................

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………......

Trụ sở chính: ………………………………………………………………………………..........

Ngành nghề kinh doanh: ……………………………………………………………………........

Vì lý do hoạt động kinh doanh không đạt hiệu quả ………………………………………......

……………………………………………………………………………………………..............

Căn cứ vào Điều 158 của Luật Doanh Nghiệp về thủ tục giải thể doanh nghiệp, Công ty …………………………. quyết định giải thể doanh nghiệp (Quyết định được gửi kèm theo công văn), đồng thời xin xác nhận về việc không nợ thuế, đóng cửa Mã số thuế và Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của doanh nghiệp được thu hồi.

Vậy chúng tôi kính báo và đề nghị Quý cơ quan giúp đỡ để công ty tiến hành thủ tục giải thể theo đúng Luật định.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:
- Cục thuế tp Hà Nội
- Chi cục thuế ……….
- Sở kế hoạch và đầu tư ………..
- Lưu VP

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Giám đốc

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục đầu tư kinh doanh trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
3 45.470
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.