Mẫu công văn đảm bảo an ninh trật tự tại hội chợ

Mẫu công văn về việc đảm bảo an ninh trật tự tại hội chợ

Mẫu công văn về việc đảm bảo an ninh trật tự tại hội chợ là mẫu bản công văn được lập ra để đảm bảo về an ninh trật tự tại hội trợ. Mẫu công văn nêu rõ thông tin về an ninh trật tự tại hội chợ... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu công văn về việc đảm bảo an ninh trật tự tại hội chợ như sau:

UBND ...................

SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: ..............

V/v đảm bảo an ninh trật tự tại

Hội chợ ……(1)…….

............., ngày...tháng...năm...

Kính gửi: ……………. (2) ………………

Được sự thống nhất của …………(3)………., Sở Công Thương tổ chức Hội chợ ……(1)…… từ ngày ……………. (4) …………. tại ……(5)…….. với quy mô ……(6)…… gian hàng.

Để đảm bảo an an ninh trật tự trong quá trình tổ chức Hội chợ, Sở Công Thương đề nghị ………(2)………. chỉ đạo và phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện ra vào cho các xe chở thiết bị dàn dựng và sản phẩm trưng bày trong Hội chợ. …..(1)…..

Kính đề nghị quý cơ quan quan tâm phối hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, ....(7).....

GIÁM ĐỐC (8)

(Ký tên, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên hội chợ.

(2) Tên cơ quan công an.

(3) Cơ quan cấp phép cho tổ chức hội chợ.

(4) Thời gian tổ chức.

(5) Địa điểm tổ chức.

(6) Tổng số gian hàng.

(7) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

(8) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”; nếu là Chánh Văn phòng thì ghi chữ viết tắt “TL.” vào trước, bên dưới ghi “CHÁNH VĂN PHÒNG”.

Mẫu công văn đảm bảo an ninh trật tự tại hội chợ

Mẫu công văn đảm bảo an ninh trật tự tại hội trợ

Đánh giá bài viết
1 333
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo