Mẫu C2-02b/NS giấy rút dự toán Ngân sách (khấu trừ thuế) (.xls, .doc)

Mẫu C2-02b/NS - Giấy rút dự toán Ngân sách (khấu trừ thuế)

hoatieu.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu C2-02b/NS - Giấy rút dự toán Ngân sách (khấu trừ thuế). Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP. Nội dung chi tiết mẫu giấy rút dự toán ngân sách nghị định 11 2020, mời các bạn cùng tham khảo.

1. Mẫu rút dự toán ngân sách mới nhất 2020

(Trường hợp rút dự toán ngân sách nhà nước kèm nộp thuế)

Đây là mẫu giấy rút dự toán ngân sách nhà nước có khấu trừ thuế - mẫu C2-02b/NS được ban hành theo Nghị định 11 năm 2020.

Không ghi vào
khu vực này

Mẫu số 16a2
Ký hiệu: C2-02b/NS

GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Thực chi □

Tạm ứng □

Chuyển khoản □

Tiền mặt tại KB □

Tiền mặt tại NH □

Đơn vị rút dự toán: ...........................................................................................................

Tài khoản: ...........................................................Tại KBNN: ...........................................

Tên CTMT, DA: ...................................................Mã CTMT, DA: .....................................

Số CKC, HĐK:.................................................. Số CKC, HĐTH: ......................................

Nội dung thanh toán

NDKT

MS

chương

ngành KT

nguồn

NSNN

Tổng số tiền

Chia ra

Nộp thuế

Thanh toán cho ĐV hưởng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (7) + (8)

(7)

(8)

Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ:

Trong đó:

NỘP THUẾ:

Tên đơn vị (Người nộp thuế):

Mã số thuế: ..........Mã NDKT: ..............Mã chương: .................

Cơ quan quản lý thu: ...................................Kỳ thuế ..............

KBNN hạch toán khoản thu:

Tổng số tiền nộp thuế (ghi bằng chữ): .....................................

THANH TOÁN CHO ĐƠN VỊ HƯỞNG

Đơn vị nhận tiền:

Địa chỉ:

Tài khoản: Tại KBNN (NH):

Hoặc người nhận tiền:

Số CMND: Cấp ngày: Nơi cấp:

Tổng số tiền thanh toán cho đơn vị hưởng (ghi bằng chữ): .............................................

PHẦN KBNN GHI

1. Nộp thuế:

Nợ TK: .......................

Có TK: .......................

Nợ TK: .......................

Có TK: .......................

Nợ TK: .......................

Có TK: .......................

Mã CQ thu: .................

Mã ĐBHC: ..................

2. Trả đơn vị hưởng

Nợ TK: .......................

Có TK: .......................

Nợ TK: .......................

Có TK: .......................

Nợ TK: .......................

Có TK: .......................

Mã ĐBHC: ..................

Ngày. tháng....... năm.........

Người nhận tiền

(Ký, ghi họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, ghi họ tên)

Ngày ... tháng ... năm ...

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày ... tháng ... năm.....

Thủ quỹ

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

2. Mẫu giấy rút dự toán Ngân sách (khấu trừ thuế) theo thông tư 77/2017

Giấy rút dự toán Ngân sách (khấu trừ thuế)

Nội dung cơ bản của mẫu giấy rút dự toán Ngân sách (khấu trừ thuế)

GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

Thực chi Tạm ứng

Ứng trước đủ đk thanh toán

Ứng trước đủ đk thanh toán

Chuyển khoản

Tiền mặt tại KB

Tiền mặt tại NH

Đơn vị rút dự toán:..............................................................................................

Tài khoản:...........................................Tại KBNN:...............................................

Tên CTMT, DA:..................................................................................................

Mã CTMT, DA:..................................................................................................

Số CKC, HĐK:....................................Số CKC, HĐTH:....................................

Nội dung thanh toán

Mã NDKT

Mã chương

ngành KT

nguồn NSNN

Tổng số tiền

Chia ra

Nộp thuế

Thanh toán cho ĐV hưởng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(7) + (8)

(7)

(8)

Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ:............................................................................................

Trong đó:

NỘP THUẾ:

Tên đơn vị (Người nộp thuế):.......................................................................................................

Mã số thuế:.....................................Mã NDKT:..................................Mã chương:.........................

Cơ quan quản lý thu:.........................................Mã CQ thu:......................Kỳ thuế........................

KBNN hạch toán khoản thu:...........................................................................................................

Tổng số tiền nộp thuế (ghi bằng chữ):............................................................................................

THANH TOÁN CHO ĐƠN VỊ HƯỞNG

Đơn vị nhận tiền:............................................................................................

Địa chỉ:...........................................................................................................

Tài khoản:...................................Tại KBNN (NH):.........................................

Hoặc người nhận tiền:....................................................................................

Số CMND:..........................................Cấp ngày:.......................Nơi cấp:...................

Tổng số tiền thanh toán cho đơn vị hưởng (ghi bằng chữ):.........................................

Bộ phận kiểm soát chi của KBNN Đơn vị sử dụng ngân sách

Ngày …. tháng …. năm …. Ngày …. tháng …. năm ….

Kiểm soát Phụ trách Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

(ký, ghi họ tên) (ký, ghi họ tên, đóng dấu)

Người nhận tiền

Ngày…tháng…năm…

(Ký, ghi rõ họ tên)

KBNN A ghi sổ và thanh toán ngày …./.…/….

Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

KBNN B, NH B ghi sổ ngày …./.…/….

Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

Mẫu C2-02b/NS mẫu giấy rút dự toán ngân sách chúng tôi cung cấp gồm có 3 định dạng file doc, excel và pdf để người dùng lựa chọn. Mời các bạn tải về.

Đánh giá bài viết
1 9.190
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo