Mẫu biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Mẫu biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Mẫu biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan là mẫu biên bản được cơ quan hải quan lập ra với các cá nhân, tổ chức khi có sự vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. Mẫu biên bản gồm hai bản một bản hải quan lưu và một bản giao cho cá nhân, tổ chức. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 155/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính hải quan. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan tại đây.

Mẫu 09/HQXKSP-SXXK: Đăng ký chi cục hải quan làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm SXXK

Mẫu đơn đề nghị hủy tờ khai hải quan - Mẫu 04/HTK/GSQL

Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt

Mẫu biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Mẫu biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan như sau:

................(1)
............................
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: .........../BB-HC1

Sêri: ................

BIÊN BẢN
Vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

(A: Bản Hải quan lưu)

Căn cứ ..................................................................................................................(2)

Hôm nay, hồi ........... giờ, ................. ngày ............ tháng ............năm .......................

Tại ...........................................................................................................................

Chúng tôi gồm(3):

1/ .................................................. Chức vụ: .................................. Đơn vị .............

2/ .................................................. Chức vụ: .................................. Đơn vị .............

3/ .................................................. Chức vụ: .................................. Đơn vị .............

4/ .................................................. Chức vụ: .................................. Đơn vị .............

Với sự chứng kiến của(4):

1/ Ông (bà): ...................................... Năm sinh ........................... Quốc tịch .............

Địa chỉ: ....................................................................................................................

Nghề nghiệp/Chức vụ ................................................................................................

Giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước số: .......... Ngày cấp ............. Nơi cấp .................

2/ Ông (bà): ............................ Năm sinh ................... Quốc tịch ...............................

Địa chỉ: ....................................................................................................................

Nghề nghiệp/Chức vụ ................................................................................................

Giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước số: .......... Ngày cấp ............. Nơi cấp .................

Người phiên dịch (nếu có):

Ông (bà): ............................ Năm sinh ................... Quốc tịch ...................................

Địa chỉ: ....................................................................................................................

Giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước số: ............ Ngày cấp ....... Nơi cấp ....................

Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan đối với:

Ông (bà)/Tổ chức(5): ................................................................................................

Người đại diện(6): ....................................................................................................

Ngày/tháng/năm sinh: .................................. Quốc tịch: ...........................................

Giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước số: ........... Ngày cấp ............... Nơi cấp ............

Địa chỉ: ..................................................................................................................

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ..............................................................................

Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận ĐKKD (hoặc ĐKDN) số: ..................................

Ngày cấp ............................ Nơi cấp ......................................................................

Nội dung sự việc như sau(7): ...................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Hành vi của(5): ........................................................................................................

Đã vi phạm quy định tại(8) ........................................................................................

...............................................................................................................................

Ý kiến trình bày của cá nhân/đại diện tổ chức vi phạm: ..............................................

...............................................................................................................................

Ý kiến trình bày của người chứng kiến: .....................................................................

...............................................................................................................................

Xét cần thiết để ngăn chặn vi phạm, bảo đảm việc xử phạt, chúng tôi đã yêu cầu:

Ông (bà)/Tổ chức (5) .....................................................................................đình chỉ ngay hành vi vi phạm và áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành chính sau đây(9): ..............................................................

...............................................................................................................................

Yêu cầu Ông (bà)/Tổ chức (5) .............. đúng ....... giờ ........, ngày ....... tháng ....... năm ....... đến trụ sở Hải quan tại địa chỉ(10) .................................................................................. để giải quyết đối với hành vi vi phạm trên.

Biên bản kết thúc hồi ..............giờ ....... cùng ngày; được lập thành 02 bản, mỗi bản gồm ....... tờ có nội dung và giá trị như nhau, được đọc cho mọi người cùng nghe (đã đưa cho mỗi người tự đọc), công nhận là đúng, cùng ký tên vào từng tờ và đã giao cho người vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm 01 bản.

Lý do người vi phạm hoặc tổ chức vi phạm không ký vào biên bản (nếu có): ...............

..............................................................................................................................

Ý kiến bổ sung khác (nếu có): ..................................................................................

..............................................................................................................................

Cá nhân/đại diện tổ chức vi phạm gửi văn bản yêu cầu được giải trình (theo quy định tại điều 61 Luật xử lý vi phạm hành chính) đến(11) ................................................... trước ngày .......... tháng ............. năm ........... để thực hiện quyền giải trình.

NGƯỜI VI PHẠM HOẶC
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC VI PHẠM
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI VI PHẠM HOẶC
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC VI PHẠM
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI PHIÊN DỊCH
(nếu có)
(Ký, ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN
(nếu có)
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi nhớ:

(1) Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan lập biên bản;

(2) Ghi các căn cứ của việc lập biên bản (như: kết luận thanh tra, biên bản làm việc, kết quả ghi nhận của phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 64 Luật Xử lý vi phạm hành chính...)

(3) Ghi họ tên, chức vụ, đơn vị của người lập biên bản;

(4) Ghi họ tên, nghề nghiệp, địa chỉ của người chứng kiến. Nếu có đại diện chính quyền địa phương thì ghi rõ họ tên, chức vụ, nơi làm việc;

(5) Ghi họ tên cá nhân hoặc tên tổ chức vi phạm.

(6) Ghi họ tên, chức vụ của người đại diện tổ chức, giấy ủy quyền (nếu là đại diện theo ủy quyền) trong trường hợp đối tượng vi phạm là tổ chức;

(7) Ghi tóm tắt hành vi vi phạm (ngày, giờ, tháng, năm, địa điểm xảy ra vi phạm, mô tả hành vi vi phạm; đối với vi phạm trên các vùng biển cần ghi rõ tên tàu, công suất máy chính, tổng dung tích/ trọng tải toàn phần, tọa độ, hành trình).

(8) Ghi điểm, khoản, điều của Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính.

(9) Ghi các biện pháp ngăn chặn cần áp dụng; quyết định áp dụng các biện pháp ngăn chặn của cấp có thẩm quyền; số, ngày, tháng, năm của biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vận tải nếu áp dụng biện pháp tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm.

(10) Ghi địa chỉ đơn vị của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

(11) Ghi họ tên, chức vụ, đơn vị của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

Mời các bạn cùng tải về bản DOC hoặc PDF để xem thêm mẫu biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan bản giao cho cá nhân, tổ chức

Đánh giá bài viết
1 960
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo