Mẫu biên bản hủy bỏ biện pháp phong tỏa tài khoản

Mẫu biên bản về việc hủy bỏ biện pháp phong tỏa tài khoản

Mẫu biên bản về việc hủy bỏ biện pháp phong tỏa tài khoản là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc hủy bỏ biện pháp phong tỏa tài khoản. Mẫu biên bản nêu rõ biện pháp được hủy bỏ, tài khoản hủy bỏ biện pháp phong tỏa... Mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA của Bộ Công an. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản về việc hủy bỏ biện pháp phong tỏa tài khoản như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

BIÊN BẢN

VỀ VIỆC HỦY BỎ BIỆN PHÁP PHONG TỎA TÀI KHOẢN

Hồi ........... giờ ........... ngày ........... tháng .......... năm .................. tại ................

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: ................................................................................................ Điều tra viên

thuộc Cơ quan..................................................................................................

Ông/bà: ............................................................................................................

Ông/bà: ............................................................................................................

đại diện Tổ chức tín dụng/Kho bạc Nhà nước (1): ..........................................

Ông/bà ............................................................................................................

Thi hành Quyết định hủy bỏ Lệnh phong tỏa tài khoản số: ............ ngày ....... tháng ...... năm ....

của......................................................................................... đối với tài khoản của:

Họ tên: ................................................................................. Giới tính: ...........

Tên gọi khác: ..................................................................................................

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ...................... tại: ...............................

Quốc tịch: .......................; Dân tộc: ...............................; Tôn giáo: ..............

Nghề nghiệp: .................................................................................................

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: ...................................................................

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp: ..........................

Nơi cư trú: .....................................................................................................

Chúng tôi đã đọc, giao Quyết định hủy bỏ Lệnh phong tỏa tài khoản của ông/bà: ........................................ cho đại diện(1)

và tiến hành lập biên bản về việc hủy bỏ biện pháp phong tỏa tài khoản như sau:

1. Tổ chức tín dụng/Kho bạc Nhà nước thực hiện việc phong tỏa tài khoản theo Lệnh phong tỏa tài khoản số: ....................... ngày ... tháng .... năm.... của ............. đã nhận 01 bản Quyết định hủy bỏ Lệnh phong tỏa tài khoản số: ....................... ngày .......... tháng ......... năm.......................... của ....................................... để thực hiện ngay việc giải tỏa Lệnh phong tỏa tài khoản của ông/bà:

2. Các thông tin về tài khoản, số lượng tài khoản, số tiền có trong tài khoản được hủy bỏ biện pháp phong tỏa tài khoản(2):

........................................................................................................................

Việc hủy bỏ biện pháp phong tỏa tài khoản kết thúc hồi ........ giờ …….. ngày........ tháng........ năm .....

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

Biên bản này được lập thành bốn bản, một bản giao cho người có tài khoản được hủy bỏ biện pháp phong tỏa, một bản gửi Viện kiểm sát........................., một bản lưu tại (1) ......................., một bản đưa vào hồ sơ vụ án.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TÍN DỤNG/

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

(Ký tên, đóng dấu)

ĐIỀU TRA VIÊN

CHỦ TÀI KHOẢN BỊ PHONG TỎA

(Nếu có)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(1) Ghi rõ tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước đang quản lý tài khoản bị phong tỏa;

(2) Ghi rõ thông tin tài khoản, số lượng tài khoản, số tiền được hủy bỏ biện pháp phong tỏa.

Mẫu biên bản về việc hủy bỏ biện pháp phong tỏa tài khoản

Mẫu biên bản về việc hủy bỏ biện pháp phong tỏa tài khoản

Đánh giá bài viết
1 20
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo