Mẫu biên bản họp hội đồng xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú

Mẫu biên bản họp hội đồng xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú là gì? Mẫu biên bản họp hội đồng xét tặng danh hiệu gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu biên bản họp hội đồng xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú là gì?

Mẫu biên bản họp hội đồng xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về cuộc họp hội đồng xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú. Mẫu nêu rõ thời gian và địa điểm lập biên bản, nội dung cuộc họp...

2. Mẫu biên bản họp hội đồng xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú

.............................1
HỘI ĐỒNG.....................2
XÉT TẶNG DANH HIỆU
“NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN”,
“NGHỆ NHÂN ƯU TÚ"
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

..............., ngày... tháng... năm.........

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG
DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN”, “NGHỆ NHÂN ƯU TÚ”

Hội đồng...........................1 xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” được thành lập theo Quyết định số....................../..................... ngày........... tháng....... năm...... của..................................................................................................

Hội đồng đã tổ chức cuộc họp phiên toàn thể vào.... giờ..... ngày.... tháng.... năm...... để xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”.

Tổng số thành viên trong Hội đồng theo quyết định:..................... người

Số thành viên Hội đồng tham gia dự họp:.............. người, gồm:

1........................................................................................................................................

2........................................................................................................................................

Số thành viên Hội đồng không dự họp:............................. người, gồm:

1........................................................................................................................................

2........................................................................................................................................

(Nêu lý do vắng mặt)

- Khách mời tham dự họp Hội đồng: ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác (nếu có).

1........................................................................................................................................

2........................................................................................................................................

- Chủ trì:...........................................................................................................................

- Thư ký Hội đồng:...........................................................................................................

NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG

1. Hội đồng đã nghe cơ quan thường trực của Hội đồng báo cáo về hồ sơ của các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” bao gồm:

Số lượng người đề nghị xét tặng:................... người.

Trong đó, số lượng người đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” là:................ người, danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” là:.................. người.

2. Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, đánh giá về thành tích và tiêu chuẩn của từng trường hợp đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”.

................. (ghi tóm tắt cơ bản các ý kiến của thành viên Hội đồng)..............................

3. Hội đồng bầu Ban kiểm phiếu với các thành viên sau:

- Trưởng ban:....................................................................................................................

- Ủy viên:............................................................................................................................

4. Hội đồng đã bỏ phiếu kín, Ban kiểm phiếu làm việc theo đúng quy định (có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

5. Kết luận và kiến nghị của Hội đồng

- Các trường hợp đủ số phiếu theo quy định đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, gồm:

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Loại hình di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ

Số phiếu đồng ý

Tỷ lệ %

- Các trường hợp không đủ số phiếu theo quy định đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” gồm:

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Loại hình di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ

Số phiếu không đồng ý

Tỷ lệ %

- Các trường hợp đủ số phiếu theo quy định đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”, gồm:

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Loại hình di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ

Số phiếu đồng ý

Tỷ lệ %

- Các trường hợp không đủ số phiếu theo quy định đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” gồm:

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Loại hình di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ

Số phiếu không đồng ý

Tỷ lệ %

Cuộc họp kết thúc vào hồi.......... giờ..... ngày..... tháng.... năm...........

THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu)

(1) Tên tổ chức ghi tại con dấu Hội đồng sử dụng.

(2) Tên Hội đồng.

Mẫu biên bản họp hội đồng xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú

Mẫu biên bản họp hội đồng xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 41
0 Bình luận
Sắp xếp theo