Mẫu biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng của Viện kiểm sát

Mẫu biên bản ghi chép họp hội đồng thi đua khen thưởng của Viện kiểm sát

Mẫu biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng của Viện kiểm sát là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc họp hội đồng thi đua khen thưởng của Viện kiểm sát. Mẫu được ban hành theo Thông tư 01/2019/TT-VKSTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Biên bản về việc họp hội đồng thi đua khen thưởng

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH (THÀNH PHỐ)…………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

……, ngày …tháng… năm …

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG
Về việc xét, đề nghị khen thưởng
---------------

Ngày… tháng… năm…, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (thành phố, Cục, Vụ, Viện,Trường) đã họp, dưới sự chủ trì của đồng chí ………………………………………. (ghi rõ họ tên, chức vụ người chủ trì).

Thành phần dự họp gồm: (ghi rõ họ tên, chức vụ từng người):

1.....................................................................................................................

2.....................................................................................................................

Nội dung họp (ghi ngắn gọn nhất)

.......................................................................................................................

Sau khi nghe Thường trực Hội đồng báo cáo thành tích đạt được của các tập thể và cá nhân trong đơn vị, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (thành phố, Cục, Vụ, Viện, Trường) đã thảo luận và tiến hành bỏ phiếu. Kết quả: có …/… phiếu (bằng… %) nhất trí đề nghị Viện trưởng VKSND tối cao xét, khen thưởng (hoặc xét, đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng) cho các tập thể, cá nhân sau đây:

Loại hình khen thưởng2 …………………………………………………..

Tên tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng3 ....................................

Cuộc họp kết thúc vào hồi … giờ … cùng ngày./.

THƯ KÝ CUỘC HỌP
(Ký và ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

___________________________

1 Mẫu này áp dụng cho tất cả các cuộc họp đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước, cấp Ngành.

2 Ghi rõ loại hình đề nghị khen thưởng như: Huân chương các loại; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Cờ thi đua của Chính phủ, của Ngành; phong tặng, công nhận các danh hiệu thi đua và sắp xếp theo trình tự: mức khen cao trước, thấp sau và tập thể trước, cá nhân sau.

3 Không được viết tắt tên tập thể, cá nhân, chức danh, chức vụ cá nhân được đề nghị khen thưởng. Nếu số lượng tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng nhiều thì lập danh sách kèm theo biên bản./.

Mẫu biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng của Viện kiểm sát

Mẫu biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng của Viện kiểm sát

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 75
0 Bình luận
Sắp xếp theo