Mẫu biên bản họp đề nghị công nhận hiệu trưởng

Mẫu biên bản ghi chép việc họp đề nghị công nhận hiệu trưởng

Mẫu biên bản ghi chép việc họp đề nghị công nhận hiệu trưởng là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc họp đề nghị công nhận hiệu trưởng. Mẫu biên bản nêu rõ nội dung đề nghị công nhận... Mẫu được ban hành theo Thông tư 42/2010/TT-BLĐTBXH. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản ghi chép việc họp đề nghị công nhận hiệu trưởng như sau:

(1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

........., ngày...tháng...năm...

BIÊN BẢN HỌP
(Hội đồng quản trị trường/tổ chức, những người góp vốn thành lập trung tâm)
V/v đề nghị công nhận hiệu trưởng/giám đốc

I. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Bắt đầu từ ….. giờ…. ngày ….. tháng …. năm...

- Địa điểm: tại .......................................................................................

II. Thành phần

- Thành phần: (ghi đầy đủ thành phần được triệu tập theo quy định):

- Số lượng được triệu tập:

- Có mặt: ……/…. Vắng mặt: ..…/…. (lý do): …...................................

- Chủ trì Hội nghị: đ/c ………………….. chức danh .............................

- Thư ký Hội nghị: đ/c ……………...……chức danh .............................

III. Nội dung

1. Nêu lý do công nhận hiệu trưởng/giám đốc; Tóm tắt quy trình lựa chọn hiệu trưởng/giám đốc; Điều kiện, tiêu chuẩn công nhận hiệu trưởng/giám đốc.

2. Tóm tắt ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên tham dự Hội nghị về nhân sự giới thiệu đề nghị công nhận hiệu trưởng/giám đốc.

3. Hội nghị tiến hành biểu quyết về nhân sự đề nghị công nhận hiệu trưởng/giám đốc:

Kết quả:

- Số phiếu phát ra:..............phiếu

- Số phiếu thu về:...............phiếu

- Số phiếu hợp lệ:...............phiếu

- Số phiếu không hợp lệ:...........phiếu.

- Số phiếu đồng ý đề nghị công nhận: ..….phiếu/……. phiếu (…….%)

- Số phiếu không đồng ý đề nghị công nhận:……phiếu/….... phiếu (.....%)

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Biên bản này được lập thành 02 bản và được các thành viên tham dự Hội nghị nhất trí thông qua.

Hội nghị kết thúc vào ….. giờ…. ngày ….. tháng …. năm….. ./.

THƯ KÝ HỘI NGHỊ

(ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ

(ký, ghi rõ họ tên)

(1) Tên trường/trung tâm; tổ chức đề nghị thành lập trung tâm.

Mẫu biên bản ghi chép việc họp đề nghị công nhận hiệu trưởng

Mẫu biên bản ghi chép việc họp đề nghị công nhận hiệu trưởng

Đánh giá bài viết
1 279
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo