Mẫu biên bản hội ý ban cán sự lớp đề nghị kỷ luật học sinh

Mẫu biên bản hội ý ban cán sự lớp

Mẫu biên bản hội ý ban cán sự lớp là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc hội ý ban cán sự lớp đề nghị kỷ luật học sinh vi phạm. Mẫu biên bản nêu rõ thời gian và địa điểm hội ý, thành phần tham gia... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản hội ý ban cán sự lớp như sau:

TRƯỜNG ..................

LỚP ..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

.........., ngày...tháng...năm...

BIÊN BẢN HỘI Ý BAN CÁN SỰ LỚP

V/v đề nghị kỉ luật học sinh
-----------------

Hôm nay vào lúc …… giờ ……. phút, ngày ….. tháng ….. năm …… tại Trường ..............

Chúng tôi gồm:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Tiến hành lập biên bản lấy ý kiến của Ban cán sự lớp ……. Về việc học sinh: ………………………………………...... đã vi phạm nội qui của trường về ………………………………………………. lần thứ …………. và đã bị kỉ luật ở cấp lớp với hình thức ………………………………… nhưng vẫn còn tái phạm.

Xét mức độ vi phạm, sau khi thảo luận chúng tôi thống nhất đề nghị với Ban giám hiệu đưa học sinh …………………………………........................ ra Hội đồng kỉ luật nhà trường để xử lí ở mức cao hơn.

Giáo viên chủ nhiệm sẽ lập hồ sơ trình Ban giám hiệu trường sau phiên họp.

Biên bản kết thúc vào lúc ….. giờ …... phút cùng ngày.

Thư ký

Đại diện cán sự lớp

Giáo viên chủ nhiệm

Mẫu biên bản hội ý ban cán sự lớp

Mẫu biên bản hội ý ban cán sự lớp

Đánh giá bài viết
2 593
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo