Mẫu biên bản hội nghị liên tịch

Mẫu biên bản hội nghị liên tịch giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm hiệu trưởng

Mẫu biên bản hội nghị liên tịch giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm hiệu trưởng là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc hội nghị liên tịch giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm hiệu trưởng. Mẫu biên bản nêu rõ nội dung hội nghị... Mẫu được ban hành theo Thông tư 42/2010/TT-BLĐTBXH. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản hội nghị liên tịch giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm hiệu trưởng như sau:

(1)

(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

........., ngày...tháng...năm...

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ LIÊN TỊCH
V/v giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ hiệu trưởng/giám đốc

I. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Bắt đầu từ ….. giờ…. ngày ….. tháng …. năm...

- Địa điểm: tại ............................................................................................

II. Thành phần

- Thành phần: (ghi đầy đủ thành phần được triệu tập theo quy định):

- Số lượng được triệu tập:

- Có mặt: ……/….Vắng mặt: ..…/…. (lý do): ..............................................

- Chủ trì Hội nghị: đ/c ………………….. chức danh ...................................

- Thư ký Hội nghị: đ/c ……………...……chức danh ...................................

III. Nội dung

1. Nêu nhu cầu bổ nhiệm cán bộ; Tóm tắt quy trình thực hiện nhân sự; Quy hoạch cán bộ; Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc, kết quả giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm tại Hội nghị cán bộ chủ chốt của trường/trung tâm.

2. Tóm tắt ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên tham dự Hội nghị về nhân sự giới thiệu đề nghị bổ nhiệm.

3. Hội nghị tiến hành biểu quyết về nhân sự giới thiệu đề nghị bổ nhiệm:

Kết quả:

- Số phiếu phát ra:...............phiếu

- Số phiếu thu về:................phiếu

- Số phiếu hợp lệ:................phiếu

- Số phiếu không hợp lệ:...........phiếu

- Số phiếu đồng ý giới thiệu: ..….phiếu/……. phiếu (…….%)

- Số phiếu không đồng ý giới thiệu:……phiếu/….... phiếu (.....%)

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Biên bản này được lập thành 02 bản và được các thành viên tham dự Hội nghị nhất trí thông qua.

Hội nghị kết thúc vào ….. giờ…. ngày ….. tháng …. năm….. ./

THƯ KÝ HỘI NGHỊ

(ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ

(ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản hội nghị liên tịch giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm hiệu trưởng

Mẫu biên bản hội nghị liên tịch giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm hiệu trưởng

Đánh giá bài viết
1 2.558
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.