Mẫu biên bản giám định khả năng lao động

Mẫu biên bản ghi chép giám định khả năng lao động

Mẫu biên bản ghi chép giám định khả năng lao động là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc giám định khả năng lao động. Mẫu nêu rõ thời gian địa điểm lập biên bản, nội dung giám định... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản ghi chép giám định khả năng lao động như sau:

UBND TỈNH ....HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH Y KHOA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………/GĐYK

BIÊN BẢN GIÁM ĐỊNH KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG
HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH Y KHOA TỈNH .......

Họp ngày…..…. tháng…..…. năm ………. để giám định khả năng lao động cho:

Ông (bà):…………………………………………………… Sinh năm 19 ……………

Nguyên quán: ..................................................................................................................

Địa chỉ hiện nay: ..............................................................................................................

Nghề nghiệp, bậc nghề …………………………. Chức vụ..............................................

Theo đề nghị tại công văn, giấy giới thiệu số: …...Ngày ..../..... năm 20……

Của: …………………………………………………………. CMND số.........................

Căn cứ tình trạng bệnh tật tại bảng tóm tắt hồ sơ của người lao động (phụ lục số 3)

số……………. Ngày …… tháng ………. năm 20.............................................................

KẾT QUẢ KHÁM HIỆN TẠI

………………………………………………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG

Ông, (Bà): ………………………….. được xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh, tật

Là: …………..…% (……………...phần trăm) vĩnh viễn theo Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh, tật ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 27/9/2013 của Bộ Y tế và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đề nghị: ..........................................................................................................................

..............., ngày...tháng...năm..

PCT CHÍNH SÁCH

ỦY VIÊN T.T

KT/CHỦ TỊCH
P.CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Mẫu biên bản ghi chép giám định khả năng lao động

Mẫu biên bản ghi chép giám định khả năng lao động

Đánh giá bài viết
1 91
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo