Mẫu biên bản đối chiếu công nợ 2022

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc đối chiếu công nợ của doanh nghiệp. Biên bản đối chiếu công nợ này nêu rõ thông tin của hai bên, thông tin về sản phẩm, số phát sinh trong kỳ...

Biên bản đối chiếu công nợ là mẫu được lập ra để làm căn cứ kiểm tra tình trạng thanh toán nghĩa vụ tài chính của các bên trong quá trình mua bán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Biên bản đối chiếu công nợ là gì? Mục đích của biên bản đối chiếu công nợ là gì? Mẫu biên bản đối chiếu công nợ và xác nhận công nợ như thế nào? Lưu ý khi lập biên bản đối chiếu công nợ? Đây là những câu hỏi nhiều người quan tâm, để giải đáp được mời các bạn tham khảo nội dung bài viết của Hoatieu.vn nhé.

1. Đối chiếu công nợ là gì?

Trong quá trình giao thương, trao đổi sản phẩm, hàng hóa thường xuất hiện những tài khoản chính được xem là công nợ. Đó là các tài khoản chính chưa kịp thanh toán bởi khách hàng với doanh nghiệp hoặc các bên liên quan. Doanh nghiệp sẽ so sánh các khoản công nợ trên sổ sách với những số liệu trên hợp đồng, thực tiễn khi thực hiện các giao dịch. Đồng thời, khi thực hiện đối chiếu, doanh nghiệp cần thu thập chứng cứ có xác nhận của các bên liên quan về số liệu trên sổ sách là đúng thực tế. Trong công ty, người theo dõi công nợ gọi là kế toán công nợ.

2. Biên bản đối chiếu công nợ là gì?

Biên bản đối chiếu công nợ là căn cứ để kiểm tra tình hình thanh toán tiền hàng giữa bên mua và bên bán, nhất là việc thanh toán những hóa đơn giá trị gia tăng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên có thực hiện đúng theo quy định hay không.

3. Mẫu biên bản đối chiếu công nợ

Mẫu biên bản đối chiếu công nợMẫu biên bản đối chiếu, xác nhận công nợ mới nhất

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản đối chiếu công nợ như sau:

CÔNG TY .............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc
------------------

.........., ngày...tháng...năm....

BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ

- Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa.

- Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên.

Hôm nay, ngày…. tháng…...năm.... Tại văn phòng Công ty ............, chúng tôi gồm có:

1. Bên A (Bên mua): ................................................................................................

- Địa chỉ: ..................................................................................................................

- Điện thoại: .............................................................. Fax: ......................................

- Đại diện: .................................................. Chức vụ: .............................................

2. Bên B (Bên bán): ................................................................................................

- Địa chỉ: .................................................................................................................

- Điện thoại: .............................................................. Fax: .....................................

- Đại diện: .................................................. Chức vụ: ............................................

Cùng nhau đối chiếu khối lượng và giá trị cụ thể như sau:

1. Công nợ đầu kỳ: … đồng

2. Số phát sinh trong kỳ:

STT

Tên sản phẩm

Đơn vị
Tính

Số
lượng

Đơn giá

Thành tiền

Tổng cộng

3. Số tiền bên A đã thanh toán: 0 đồng

4. Kết luận: Tính đến ngày ................... bên A phải thanh toán chi bên B số tiền là: ..............

- Biên bản này dược lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau này giữa hai bên. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản đối chiếu công nợ này mà bên B không nhận được phản hồi từ quý công ty thì công nợ trên coi như được chấp nhận.

ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN B

4. Mẫu biên bản xác nhận công nợ

Hoatieu.vn chia sẻ với các bạn mẫu biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ. Cụ thể:

CÔNG TY................

Số: 01/20XX/XN-CN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———***———

..........., ngày ... tháng ... năm 2....

BIÊN BẢN XÁC NHẬN CÔNG NỢ

– Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa;

– Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên;

– Căn cứ …………………………..…..

Hôm nay, ngày .. tháng ... năm 2...... tại trụ sở ..............., chúng tôi gồm có:

BÊN MUA (BÊN A): CÔNG TY ..............

Địa chỉ:..................................

MST: ........................

Đại diện: Ông ..................... Chức vụ:....................

Điện thoại: ......................... Fax: ………………………………..

BÊN BÁN (BÊN B): CÔNG TY .................................

Địa chỉ:........................................

MST: .....................

Đại diện: Bà ................Chức vụ: ………………………………………

Điện thoại: ........................... Fax: ………………………………..

Cùng nhau xác nhận – đối chiếu công nợ tính từ ngày 01/01/20xx đến ngày 05/03/20xx, như sau:

I – Đối chiếu – Xác nhận công nợ:

STTDiễn giảiSố tiền
1Số dư đầu kỳ
2Số phát sinh tăng trong kỳ
3Số phát sinh giảm trong kỳ
4Số dư cuối kỳ

II – Giải trình chi tiết công nợ:

Hợp Đồng sốHóa đơn sốNgày hóa đơnCông nợ Phát sinh tăngĐã thanh toánNgày thanh toánSố còn phải thanh toán

III. Kết luận: Tính đến ngày............ Công ty...............còn phải thanh toán cho bên Công ty................số tiền là:................(Bằng chữ:................).

Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau này giữa hai bên. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản đối chiếu công nợ này mà Công ty………….không nhận được phản hồi từ Quý công ty thì công nợ trên coi như được chấp nhận.

ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN B

5. Mẫu biên bản bàn giao công nợ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

——————

………., ngày…tháng…năm….

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG NỢ

Hôm nay, …..giờ….. ngày … tháng … năm …., tại địa chỉ …………………., chúng tôi gồm:

A. ĐẠI DIỆN CÁC PHÒNG BAN CÓ LIÊN QUAN NHẬN BÀN GIAO

1. Ông/bà:……………………….Chức vụ:……………………………………..

2. Ông/bà:……………………….Chức vụ:……………………………………..

3. Ông/bà:……………………….Chức vụ:……………………………………..

B. NGƯỜI BÀN GIAO

Ông/bà:……………………….Chức vụ:……………………………………..

Đã cùng tiến hành bàn giao công nợ với nội dung như sau:

STTNội dungNgười nhận bàn giaoGhi chú

Biên bản bàn giao kết thúc vào hồi …. giờ ….. cùng ngày. Các bên tham gia cùng nhất trí với nội dung bàn giao trên.

Biên bản bàn giao này được lập thành … bản có giá trị pháp lý như nhau, người bàn giao giữ 01 bản, người nhận bàn giao giữ 01 bản, công ty ………… giữ 01 bản.

6. Mẫu biên bản đối trừ công nợ (1 bên)

CÔNG TY .......................

Số: 01/20XX/ĐT-KT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———***———

....., ngày ... tháng .... năm 20.....

BIÊN BẢN XÁC NHẬN ĐỐI TRỪ CÔNG NỢ

– Căn cứ vào Hợp đồng mua bán số: ..../20..../HDMB đã ký kết ngày ... tháng ... năm 20....;

– Căn cứ vào yêu cầu thực tế của hai bên;

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 20..., tại văn phòng Công ty .................., đại diện hai bên Công ty chúng tôi gồm có:

BÊN MUA (BÊN A): CÔNG TY ..............

Địa chỉ:..................................

MST: ........................

Đại diện: Ông ..................... Chức vụ:....................

Điện thoại: ......................... Fax: ………………………………..

BÊN BÁN (BÊN B): CÔNG TY .................................

Địa chỉ:........................................

MST: .....................

Đại diện: Bà ................Chức vụ: ………………………………………

Điện thoại: ........................... Fax: ………………………………..

Cùng nhau xác nhận – đối chiếu công nợ tính từ ngày .../.../20... đến ngày .../.../20..., như sau:

STTDiễn giảiSố tiền
1Số dư đầu kỳ
2Số phát sinh tăng trong kỳ
3Số phát sinh giảm trong kỳ
4Số dư cuối kỳ

Chi tiết:

I – Công Nợ Phát Sinh Tăng:

Hợp Đồng sốHóa đơn sốNgày hóa đơnMặt HàngSố Lượng

(chiếc)

Số tiền phải thanh toánĐã thanh toán
Tổng Cộng

II – Công Nợ Phát Sinh Giảm:

Theo Hợp đồng mua bán số: .../20..../HDMB đã ký kết ngày ... tháng .... năm 20... thì: “Nếu Công ty....................thanh toán tiền mua tủ tài liệu trước ngày .../.../20... sẽ được hưởng chiết khấu thanh toán 5% trên tổng số tiền phải thanh toán. Tương đương với..............(năm triệu đồng)

III. Đối Trừ Công Nợ:

Hai bên đồng ý cấn trừ công nhợ như sau:

Số tiền chiết khấu thanh toán.............sẽ được bù trừ vào số tiền còn phải thanh toán khi bên mua thanh toán cho bên bán.

IV. Số Tiền Còn Phải Thanh Toán:..................

(Bằng chữ:......................../.).

V. Kết luận: Bên Mua – Công ty .................... còn phải thanh toán cho bên Công ty ...............số tiền là: ......................vào ngày ........................

Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau này giữa hai bên. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản đối chiếu công nợ này mà Công ty…… không nhận được phản hồi từ Quý công ty thì công nợ trên coi như được chấp nhận.

Đại Diện Bên MuaĐại Diện Bên Bán

7. Mẫu biên bản đối trừ công nợ (2 bên)

CÔNG TY .........................

Số: 01/20XX/XN-CN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———***———

....., ngày ... tháng ... năm 20....

BIÊN BẢN XÁC NHẬN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ

– Căn cứ vào các hợp đồng đã ký kết giữa hai bên.

– Căn cứ vào các biên bản giao nhận hàng hóa.

– Căn cứ vào chứng từ thanh toán mà các bên đã thực hiện.

Hôm nay, ngày 31 tháng 01 năm 20xx, tại văn phòng Công ty ................, đại diện hai bên Công ty chúng tôi gồm có:

BÊN MUA (BÊN A): CÔNG TY ..............

Địa chỉ:..................................

MST: ........................

Đại diện: Ông ..................... Chức vụ:....................

Điện thoại: ......................... Fax: ………………………………..

BÊN BÁN (BÊN B): CÔNG TY .................................

Địa chỉ:........................................

MST: .....................

Đại diện: Bà ................Chức vụ: ………………………………………

Điện thoại: ........................... Fax: ………………………………..

Cùng nhau xác nhận – đối chiếu công nợ tính từ ngày 02/01/20xx đến ngày 31/01/20xx, như sau:

I – Đối chiếu – Xác nhận công nợ:

1. Bên A bán hàng cho bên B:

STTDiễn giảiSố tiền
1Số dư đầu kỳ
2Số phát sinh công nợ phải thu trong kỳ
3Số phát sinh đã thu trong kỳ
4Số còn phải thu cuối kỳ

2. Bên B bán hàng cho bên A:

STTDiễn giảiSố tiền
1Số dư đầu kỳ0
2Số phát sinh công nợ phải thu trong kỳ
3Số phát sinh đã thu trong kỳ
4Số còn phải thu cuối kỳ

II. Bù trừ công nợ 2 bên:

Sau khi bàn bạc cả 2 bên bên cùng thống nhất và thoả thuận đồng ý cấn trừ khoản nợ như sau:

Đối tượngSố còn thuSố còn phải trảCấn trừTình trạng
Bên APhải thu
Bên BPhải trả

III. Kết luận: Tính đến ngày 31/01/20xx bên B còn phải trả cho bên A là:............. (Hai mươi triệu đồng)

Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau này giữa hai bên.

Đại Diện Bên MuaĐại Diện Bên Bán

8. Những sai sót trong biên bản đối chiếu công nợ là gì?

  • Các khoản nợ phải thu chưa có đủ biên bản đối chiếu công nợ tại thời điểm cuối năm theo đúng quy định. Đây là điều cần biết sau khi tìm hiểu “Đối chiếu công nợ là gì?”.
  • Kế toán công nợ đã gửi thư xác nhận cho khách hàng nhưng tỷ lệ phản hồi rất thấp. Điều này sẽ dẫn đến việc sai sót trong quản lý công nợ.
  • Số tiền mà doanh nghiệp phải thu khách hàng bị chênh lệch giữa biên bản đối chiếu công nợ và sổ kế toán, chưa xác định được nguyên nhân. Đặc biệt là các doanh nghiệp xây dựng thì đa số đều không đối chiếu công nợ hoặc đối chiếu có phần chênh lệch. Thậm chí, có nhiều khoản nợ không có đối tượng rõ ràng để đối chiếu như những mô hình doanh nghiệp khác.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
6 76.061
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo